Moties minder bureaucratie

Gert Mostertdonderdag 03 maart 2016 22:00

Donderdag 3 maart diende Gert Mostert namens ChristenUnie Culemborg 2 moties in die er voor moeten zorgen dat Culemborg minder bureaucratisch wordt. Sommige vergunningen kunnen worden vervangen door regels. Daarnaast mag de gemeente dossierarm handelen waar mogelijk. We vragen het college dit te onderzoeken. De moties zijn aangehouden.

De VVD kwam ook met een motie met soortgelijke strekking. Daarom is besloten de moties aan te houden tot de volgende raadsvergadering, zodat de moties kunnen worden samengevoegd.

MOTIE vervang vergunningen door algemene regels

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op 3 maart 2016

Onderwerp: vervang vergunningen door algemene regels

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • Inwoners van Culemborg en kleine bedrijven bij een vergunningsaanvraag veelal van verschillende gemeentelijke afdelingen afhankelijk zijn en daardoor lange tijd op een vergunning moeten wachten;
 • Deze verschillende afdelingen niet altijd eenduidig antwoorden waardoor burgers en kleine bedrijven onduidelijkheid en onzekerheid ervaren;
 • Door deze onduidelijkheid en onzekerheid projecten vastlopen tijdens het aanvraagproces;
 • Het verstrekken van de vergunningen de gemeentelijke organisatie tijd en geld kost;
 • Het belang van deregulering wordt erkend door het huidige college: “Wel is het zaak de door ons geformuleerde randvoorwaarden kritisch tegen het licht te blijven houden om regeldruk te verminderen en onnodige regelgeving te vermijden.” en “De coalitie neemt zich voor onnodig belemmerende regels te schrappen. (2.4 coalitieakkoord: samenwerken aan Culemborg)”

Overwegende dat:

 • Het vervangen van de vergunningplicht door algemene regels of een meldingsplicht onduidelijkheid en onzekerheid bij de burger wegneemt, waardoor niet de aanvraag maar de burger centraal komt te staan;
 • Het vervangen van de vergunningplicht door algemene regels leidt tot verminderde regeldruk en administratieve lasten voor inwoners van Culemborg, bedrijven en de gemeentelijke organisatie.

Roept het college op:

• Te onderzoeken welke vergunningen vervangen kunnen worden door algemene regels of een meldingsplicht.
• Hier de gemeenteraad voor het zomerreces van 2016 over te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag

Namens de fractie van CU, Gert Mostert


MOTIE Dossierarm verstrekken

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen d.d. 3 maart 2016

Onderwerp: motie dossierarm verstrekken

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • Op diverse beleidsterreinen de gemeentelijke organisatie verzoeken en aanvragen bereiken, waarop dossiers worden gevormd om de rechtmatigheid van verstrekking van voorzieningen en vergunningen te borgen.
 • Deze dossiervorming zowel van de ambtelijke organisatie als van de aanvragende burger of organisatie de nodige inzet en kosten vergt.
 • Ons berichten bereiken over zowel een hoge werkdruk bij dossierhouders, als irritatie bij aanvragers dat zoveel administratieve “rompslomp” moet worden aangeleverd bij een verzoek en mede hierdoor vertraging optreedt. Op sommige beleidsterreinen moet bij herhaling en soms met een vaste interval een hoeveelheid bewijsstukken worden aangeleverd om aanspraak te mogen blijven houden op een voorziening of vergunning.
 • Een vermindering van het aantal en de omvang van dossiers naar verwachting een aanzienlijke besparing van tijd, opslagruimte, energie en irritatie bij zowel de gemeentelijke organisatie als bij de aanvragende burger of organisatie oplevert
 • Er een verhouding vast te stellen is tussen de kosten die dossiervorming met zich meebrengt en het juridische en/of financiële risico wat hiermee wordt afgedekt.

Van oordeel zijnde dat:

 • Indien de lasten voor dossiervorming onnodig het mogelijke reële risico overschrijdt er een ongewenst effect optreedt.
 • Het borgen van de rechtmatigheid niet per definitie een 100% controle vraagt, maar mogelijk ook steekproefsgewijs en met hantering van passende risicoprofielen kan worden bereikt.
 • Verlichting van onnodige administratieve- en financiële lasten voor gemeente, burgers en organisaties zeer gewenst is;

Constaterende dat:

 • Het een wens van de coalitie is. (citaat uit het coalitieakkoord): “Om het budget zo maximaal mogelijk te kunnen inzetten en om inwoners te ontlasten willen we procedures zo eenvoudig mogelijk en de papierwinkel zo klein mogelijk maken.”

Roept het college op:

 • Een gericht onderzoek te doen naar de kosten van dossiervorming bij verstrekking van voorzieningen en/of vergunningen bij een geselecteerd aantal (deel)beleidsterreinen
 • WWettelijke mogelijkheden tot minimalisering of beëindiging van vastlegging van bewijsstukken en dossiervorming bij deze beleidsterreinen te onderzoeken (en, indien wettelijke ruimte ontbreekt eventueel (tijdelijke) dispensatie aan te vragen)
 • Een pilot te starten met het dossierarm verstrekken van voorzieningen en/of vergunningen en hierbij een methode van steekproefsgewijze controle op aanvragen te ontwikkelen waarmee de rechtmatigheid wordt geborgd
 • Eventueel in te schatten risico’s in kaart te brengen en deze in de besluitvorming en de pilotopzet te betrekken
 • De gemeenteraad na evaluatie van de pilot in te lichten over de resultaten

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van:

ChristenUnie: Gert Mostert

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht