Motie parkeren Focus '07 aangenomen, winkelcentrum Parijsch verworpen

Logo focus 07donderdag 03 maart 2016 21:30

Donderdag 3 maart diende ChristenUnie Culemborg moties in voor voldoende parkeerruimte bij Focus '07 en winkelcentrum Parijsch. Op beide plekken is de parkeercapaciteit nu vaak al onvoldoende. En er komen nog eens 1200 woningen bij. Onderzoek is nodig! Motie Focus is aangenomen, winkelcentrum verworpen.

Motie Parkeerruimte rond Focus '07

Naar aanleiding van agendapunt 9 van de raad

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen d.d. 21 januari 2016

Onderwerp: Parkeerruimte rond Focus 07

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • Focus’07 momenteel 930 leden telt en op zaterdag spelen er gemiddeld 25 teams een thuiswedstrijd tegen gasten van buiten Culemborg;
 • Op zaterdag er nu al regelmatig parkeerproblemen zijn, waardoor auto’s onveilig geparkeerd staan aan de Prijsseweg en de Distelvlinderweg;
 • Dit tot zeer onveilige situaties voor met name kinderen leidt;
 • Het bestuur van Focus’07 daardoor de veiligheid van haar bezoekers nu al niet kan garanderen;
 • Er door uitbreiding van Parijsch Zuid het ledental mogelijk zal toenemen naar 1000 à 1100 leden, hetgeen een vergroting van de parkeerdruk gaat betekenen;
 • Het bestuur al bijna een jaar bezig is met de gemeente om meer parkeerplaatsen te creëren zodat de veiligheid gegarandeerd wordt;
 • Dat er momenteel al rekening gehouden wordt met extra parkeerplaatsen bij Focus’07;
 • Er nog geen uitzicht is op een duurzame oplossing en het Masterplan 2.0 ook geen oplossing
 • biedt;

Roept het college op

 • Om op korte termijn in gesprek te gaan met het bestuur van Focus om een verkeersveilige situatie te creëren door middel van een betere parkeeroplossing. Zowel opties om de parkeerdruk te verlagen (b.v. fietsen, carpoolen) als mogelijkheden van uitbreiding van parkeerplaatsen op het sportcomplex van dienen daarin ter sprake te komen.
 • Om op basis van die gesprekken uiterlijk in het najaar van 2016 een parkeervoorstel voor Focus‘07, inclusief tijdsplanning en begroting aan de Raad ter besluitvorming voor te leggen, waarmee de veiligheid van de leden en gasten gegarandeerd is;
 • Om – indien uit de gesprekken de noodzaak blijkt - de aanleg van de voorziene parkeerplaatsen bij Focus naar voren te halen
 • Deze parkeerplaatsen bij voorkeur een groene uitstraling te geven, zodat deze bijdragen aan de kwaliteit van de toekomstige wijk
 • In het voorstel ook een dekkingsvoorstel op te nemen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van

ChristenUnie, Kees van der Zaag


MOTIE Parkeerruimte rond winkelcentrum Parijsch

Naar aanleiding van agendapunt 9 van de raad

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen d.d. 3 maart 2016

Onderwerp: Parkeerruimte rond winkelcentrum Parijsch

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • Rond Winkelcentrum Parijsch op piekmomenten nu al regelmatig parkeerproblemen zijn;
 • Deze parkeerproblemen zijn te wijten aan zowel te weinig parkeerplaatsen als aan onbekendheid van de automobilisten met andere nabij gelegen parkeerplaatsen;
 • Het masterplan Parijsch voorziet in zo’n 1250 extra woningen in de directe nabijheid van het winkelcentrum;
 • Het masterplan Parijsch-Zuid in het geheel niet voorziet in extra parkeerruimte voor het winkelcentrum;
 • Er tijdens de voorbereiding van het masterplan ook geen prognose is gemaakt van de parkeerdruk rond het winkelcentrum;
 • We daarmee– ondanks de gebrekkige informatie - niet anders kunnen concluderen dan dat de kans groot lijkt dat in de toekomst de parkeerprobleem rond het winkelcentrum nog groter zullen zijn als nu niet pro-actief wordt gehandeld;

Roept het college op

 • Om op korte termijn alsnog een prognose van de parkeerdruk in 2025 rond Winkelcentrum Parijsch uit te voeren en deze ter informatie aan de Raad toe te sturen;
 • Binnen de CV aan de orde te stellen dat goede parkeergelegenheid bij een winkelcentrum in het belang is van (toekomstige) bewoners van Parijsch en een maximale inspanning doen om de CV mee te laten betalen aan het financieren van het verbeteren van het parkeren bij het winkelcentrum;
 • Om op basis van die prognose en het gevoerde overleg met de CV dit najaar een voorstel voor het verbeteren van het parkeren bij het Winkelcentrum Parijsch, inclusief begroting van de kosten voor de gemeente en de CV aan de Raad voor te leggen;
 • en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van

ChristenUnie: Gert Mostert
CDA: Nicolien de Geus

 

MOTIE

 

 

Reg. nr.

 

Naar aanleiding van agendapunt 9 van de raad

 

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen d.d. 3 maart 2016

 

Onderwerp: Parkeerruimte rond winkelcentrum Parijsch

 

De Raad,

 

gehoord de beraadslaging,

 

Overwegende dat:

 • rond Winkelcentrum Parijsch op piekmomenten nu al regelmatig parkeerproblemen zijn;
 • deze parkeerproblemen zijn te wijten aan zowel te weinig parkeerplaatsen als aan onbekendheid van de automobilisten met andere nabij gelegen parkeerplaatsen;
 • het masterplan Parijsch voorziet in zo’n 1250 extra woningen in de directe nabijheid van het winkelcentrum;
 • het masterplan Parijsch-Zuid in het geheel niet voorziet in extra parkeerruimte voor het winkelcentrum;
 • er tijdens de voorbereiding van het masterplan ook geen prognose is gemaakt van de parkeerdruk rond het winkelcentrum;
 • We daarmee– ondanks de gebrekkige informatie - niet anders kunnen concluderen dan dat de kans groot lijkt dat in de toekomst de parkeerprobleem rond het winkelcentrum nog groter zullen zijn als nu niet pro-actief wordt gehandeld;

 

 

Roept het college op

 • Om op korte termijn alsnog een prognose van de parkeerdruk in 2025 rond Winkelcentrum Parijsch uit te voeren en deze ter informatie aan de Raad toe te sturen;
 • Binnen de CV aan de orde te stellen dat goede parkeergelegenheid bij een winkelcentrum in het belang is van (toekomstige) bewoners van Parijsch en een maximale inspanning doen om de CV mee te laten betalen aan het financieren van het verbeteren van het parkeren bij het winkelcentrum;
 • Om op basis van die prognose en het gevoerde overleg met de CV dit najaar een voorstel voor het verbeteren van het parkeren bij het Winkelcentrum Parijsch, inclusief begroting van de kosten voor de gemeente en de CV aan de Raad voor te leggen;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Namens de fractie van

 

ChristenUnie: Gert Mostert

CDA: Nicolien de Geus

 

 

 

 

 

 

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht