Start

Nieuws van de ChristenUnie

Daniel Jumelet over de bezuinigingen in 2020

Door de grote tekorten in vooral het sociale domein staat Gemeente Culemborg in 2020 voor een belangrijjke bezuinigingsopgave. Hieronder vindt u de inbreng van Daniel Jumelet over deze bezuinigingen.

Commissie kadernota en Investeringsagenda

In het kader van de bezuinigingen heeft Gemeente Culemborg een commissie Kadernota en Investeringsagenda in het leven geroepen. Tijdens de vergadering van deze commissie sprak Daniel Jumelet de volgende woorden uit:

"Als ChristenUnie Culemborg willen wij college en werkorganisatie bedanken voor het voorbereiden van een lastige bezuinigingsoperatie en het uitzetten van de lijnen voor een investeringsagenda. Twee zaken waarvan het van belang is om die in samenhang te zien. We proberen structurele inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen, terwijl we met eenmalig beschikbaar geld proberen om juist in deze tijd Culemborg in beweging te houden naar de toekomst toe. Dat is geen gemakkelijke taak, want als iets duidelijk is uit de grote hoeveelheid onderwerpen die in de besprekingen naar voren komen, is een gemeente een heel complexe organisatie, met veel verschillende taken, voorzieningen, producten en regelingen die het maatschappelijk belang dienen. Al sinds wij een plek in de raad hebben, heeft ChristenUnie Culemborg erop gehamerd dat het in ieders belang is dat Culemborg een veelkleurige stad blijft. Bezuinigen is daarom altijd een lastige operatie, omdat het ondoenlijk is om dat op zo’n manier vorm te geven dat iedereen wordt ontzien. De coronacrisis waar we middenin zitten maakt het er allemaal niet makkelijker op.

Daarom vinden we het te billijken dat voorgesteld wordt de OZB met een behoorlijk percentage op te hogen. Hiermee worden de lasten over zoveel mogelijk schouders verspreid. Het is niet langer mogelijk om te blijven kijken naar vrijwilligers, het is goed dat ook mensen die geen vrijwilligerswerk kunnen of willen doen in staat zijn om hun steentje bij te dragen. We beseffen dat sommige mensen, met name ondernemers die dure panden huren, harder getroffen worden dan anderen. Hiervoor kan, als het echt niet anders is op te vangen en het gaat om schrijnende gevallen, mogelijk om een beroep te doen op de hardheidsclausule. Als ChristenUnie willen we graag dat het college hier op een zorgvuldige en voldoende ruimhartige manier mee om zal gaan.

Aan de kant van de uitgaven worden soms lastige keuzes gemaakt. Het is goed dat hier een onderverdeling in categorieën is gemaakt. In een aantal gevallen gaat het om bezuinigingen die in categorie 1 staan, maar waar de impact niet opweegt tegen de hoogte van de bezuinigingen. Een aantal hiervan zijn eerder al genoemd, zoals gladheidsbestrijding, het straatmeubilair, openbaar groen en snoeien van fruitbomen en nog een aantal andere onderwerpen. Natuurlijk is het prima om te kijken of met minder geld deze voorzieningen op peil kunnen blijven, maar wat ons betreft kunnen deze zaken naar categorie 2, terwijl een versobering of andere inrichting van het mantelzorgcompliment aan categorie 1 zou moeten worden toegevoegd. De ChristenUnie heeft hiervoor een amendement voorbereid, dat wij samen met D66 van plan zijn in te dienen.

Dan tot slot nog een vier aanvullende opmerkingen:

 • De ChristenUnie vindt het uitstekend dat er werk is gemaakt van een speelruimteplan, maar hamert erop dat juist ook aandacht uit moet gaan naar de stagnatie in de realisatie van speelplekken in Parijsch. Er komen steeds meer kinderen wonen en die hebben gewoon recht op buitenspeelplekken!
 • In de gisteren verschenen informatienotitie over de Maatregelen Wmo/Jeugd worden de eerste contouren van een verdere transformatie zichtbaar. We onderschrijven onder andere het verminderen van het aantal aanbieders, maar willen ook benadrukken dat het belangrijk is om de effectiviteit en doelmatigheid van de sociale wijkteams goed onder de loep te nemen. Ook is het van belang om de toegevoegde waarde van initiatieven als een Odensehuis integraal te blijven bekijken en niet vanuit een enkel beleidsveld, zoals we het daar eerder in de raad over hebben gehad.
 • Wat betreft de werkorganisatie is het van belang dat deze solide blijft en zich verder kan versterken en ontwikkelen. Wel stellen we voor om de opleidingsbudgetten nog eens kritisch tegen het licht te houden en te blijven werken aan het versimpelen van procesketens, onder andere die waarin gemeenschappelijke regelingen zijn betrokken.
 • Als laatste opmerking wil ChristenUnie Culemborg nog dit meegeven ten aanzien van het groenbeleidsplan: Wat ons betreft is klimaatadaptatie een belangrijk uitgangspunt en zou het aanbrengen van meer biodiversiteit hier zoveel mogelijk ook dienend aan moeten zijn. Uiteraard onderstrepen we ook het belang van die biodiversiteit. Blijf hierin ook de deskundigheid in de stad bij betrekken, die we op dit gebied ruim voorhanden hebben!

Dit laatste als een goed voorbeeld hoe we samen de stad zijn en maken. Ook of juist in moeilijke tijden. Want we zijn er voor elkaar!"

Algemene beschouwingen

Tijdens de behandeling van de Kadernota spreekt elke fractievoorzitter zijn/haar algemene beschouwingen uit. Hieronder de algemene beschouwingen van Daniel Jumelet:

"Als ChristenUnie willen we vanavond maar gelijk met de deur in huis vallen. Het is veel, heel veel dat we te bespreken hebben. Hieruit blijkt maar weer hoe ingewikkeld de gemeentelijke organisatie is en hoe divers het takenpakket. Dat maakt bezuinigen een lastige operatie en ook zijn er veel terreinen waar geïnvesteerd kan worden. Daarom zijn we blij dat zowel bezuinigingen als investeringen in lijn met het raadsprogramma zijn ingestoken. Voor ChristenUnie Culemborg is dit de beste garantie dat Culemborg een veelkleurige stad blijft, doorgaat met werken aan de energietransitie, het bij elkaar brengen van bevolkingsgroepen, het helpen van mensen die het alleen moeilijk redden en het versterken van de lokale democratie.

Zoals al in de commissie gezegd vinden we het te billijken dat voorgesteld wordt de OZB met een behoorlijk percentage op te hogen. Hiermee worden de lasten over zoveel mogelijk schouders verspreid, terwijl we met elkaar de mooie en waardevolle dingen voor de stad behouden. Het is niet langer mogelijk om te blijven kijken naar vrijwilligers, het is goed dat ook mensen die geen vrijwilligerswerk kunnen of willen doen in staat zijn om hun steentje bij te dragen. We beseffen dat sommige mensen, met name ondernemers die dure panden huren, harder getroffen worden dan anderen. Hiervoor kan, als het echt niet anders is op te vangen en het gaat om schrijnende gevallen, een beroep worden gedaan op de de hardheidsclausule.

Van een aantal bezuinigingen vinden we dat het geringe bedrag die ze opleveren niet opwegen tegen de grote impact die ze opleveren. We hebben het dan over de volières in De Plantage, het snoeien van bomen, gladheidsbestrijding en het straatmeubilair. Samen met D66 dient de ChristenUnie hiervoor een amendement in. Daarbij stellen we voor om het budget voor het mantelzorgcompliment iets in te perken, maar wel te behouden. Door het mantelzorgcompliment anders in te richten, kan het blijven bestaan met minder geld.

De voorgestelde bezuiniging op de volières heeft een verhit maatschappelijk doen ontstaan. We willen hier als ChristenUnie Culemborg niet van weg kijken. Daarom dienen we samen met SP hierover een motie in, om ervoor te zorgen dat dit debat op een goede manier kan worden gevoerd en tot een uitkomst leidt waar een zo groot mogelijk draagvalk voor is.

Want met elkaar zijn en maken we de stad. Ook of juist in moeilijke tijden. Want we zijn er voor elkaar!"

 1. Daniël Jumelet vierkant 13. Kees van der Zaag
  Door Daniël Jumelet, Kees van der Zaag op 4 oktober 2019 om 13:34

  Glashelder over glasvezel

  Op donderdag 3 oktober 2019  heeft de raadsvergadering een besluit genomen over 'glasvezel in het buitengebied'. Vanuit de fractie van ChristenUnie Culemborg de volgende reactie: 

  Tot onze spijt heeft de gemeenteraad op 3 oktober jl. ingestemd met het oprichten van een Gemeenschappelijke Regeling (een overheidsbedrijf) voor het gaan exploiteren van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Natuurlijk vindt de ChristenUnie dat ook voor bewoners van het buitengebied een goede internetaansluiting vandaag de dag onmisbaar is. Wat ons betreft was het echter veel verstandiger geweest om de aanleg van glasvezel over te laten aan een commerciële partij, die inmiddels zwart op wit had toegezegd het netwerk voor eigen rekening en risico te gaan aanleggen. Met het besluit dat is genomen, neemt de gemeente in onze ogen onnodig omvangrijke financiële risico’s. Dit omdat de terugverdientijd maar liefst 35 jaar betreft (als alles goed gaat en de aansluitgraad gedurende die 35 jaar gemiddeld meer dan 65% is). Samen met zes andere gemeenten zijn wij nu verantwoordelijk zijn voor het resultaat van de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling en staan garant voor minstens 37,5 miljoen Euro. Wat extra steekt is dat met dit besluit de inwoners en ondernemers van Pavijen opnieuw in de kou staan.

  Lees meer...
 2. CU Culemborg Logo Social Media
  Door Webredactie Culemborg op 24 juli 2019 om 09:00

  ChristenUnie Culemborg in de media

  Culemborgse Courant: 'Dreigende sluiting zwembad De Waterlinie afgewend'
  "Daniel Jumelet (ChristenUnie) waarschuwt de indiener en initiatiefnemer om SZC een kans te gunnen met een eigen plan te komen, de dreigende rechtszaak over de aanbesteding niet te bagatelliseren. ,,Het besluit kunnen we op deze manier niet nemen. Er moet eerst meer duidelijkheid komen.""

  Culemborgse Courant: 'Sluiting van De Waterlinie is geen optie'
  "Op de valreep zijn alternatieve plannen gepresenteerd, zowel door Stichting Zwembad Culemborg (SZC) als door de ChristenUnie."

  Omroep Gelderland: Alternatief plan: houd zwembad Culemborg open 'tot machines kapotgaan'
  "Gloort er hoop voor zwembad De Waterlinie in Culemborg? ... de ChristenUnie komt met een alternatief voor het noodlijdende zwembad ..."

  Lees meer...
 3. zwembad-de-waterlinie.JPG
  Daniël Jumelet vierkant
  Door Daniël Jumelet op 18 juli 2019 om 21:11

  ChristenUnie over toekomst Zwembad 'De Waterlinie'

  De toekomst van Zwembad de Waterlinie stond 18 juli op de raadsagenda. De stichting Zwembad Culemborg heeft een alternatief plan gepresenteerd en het college stelt voor dat plan te steunen. In dit artikel de inbreng van de ChristenUnie.

  Lees meer...
 4. zwembad-de-waterlinie.JPG
  CU Culemborg Logo Social Media
  Door Webredactie Culemborg op 20 juni 2019 om 21:30

  Twitterverslag van Raad over toekomst Zwembad 'De Waterlinie'

  Een verslag van de raadsvergadering van 20 juni 2019 over de toekomst van zwembad de Waterlinie in Tweets

  Lees meer...
 5. Daniël Jumelet vierkant
  Door Daniël Jumelet op 11 juni 2019 om 20:00

  Algemene beschouwingen bij kadernota

  Ondanks de belofte van economisch betere tijden blijft het scherp aan de wind zeilen in Culemborg...  Het brengt ons in een moeilijke positie, waarbij we steeds de reflex hebben om vraagtekens te zetten bij onze lokale voorzieningen... Het is van belang om: 
  1. Na de transitie van het sociale domein nu een grote slag maken met de transformatie
  2. Het beheer van ons cultuurhistorisch erfgoed gemeenschappelijk oppakken
  3. Te investeren
  De ChristenUnie constateert dat er onveranderd veel energie zit in de stad. Laten we samen met onze inwoners onvermoeibaar en met inzet van alle creativiteit doorgaan met de opbouw van onze stad. Want we zijn er voor elkaar!

  Lees meer...