Gegevens ANBI en giften

ChristenUnie Culemborg heeft een ANBI-status. Een gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI-instelling) is fiscaal aftrekbaar. Uw giften en contributie kunt u overmaken op rek.  NL86 ABNA 0620 4980 21  t.n.v. ChristenUnie Culemborg te Culemborg.

Op deze pagina vindt u alle gegevens die samenhangen met de ANBI-status.

Statutaire naam: ChristenUnie Culemborg
RSIN: 816803602
KvK-nummer: 11057429

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Culemborg
T.a.v. Gert Mostert (secretaris)
Parklaan 103
4102 EC Culemborg
Tel.: 0345-530210

Doelstelling

ChristenUnie Culemborg heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt: 
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier.

Jaarverslagen

De jaarverslagen van ChristenUnie Culemborg vindt u hier: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. De begrotingen en financiële verslagen vindt u hieronder (op basis van de Wet Financiering Politieke Partijen).

Financiele jaarverslagen: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Giftenreglement

De ChristenUnie heeft een giftenreglement, welke hier te lezen is. Dit reglement is van toepassing op giften aan de landelijke ChristenUnie, aan haar afdelingen de Provinciale Unies, aan haar lokale afdelingen en aan haar neveninstellingen.

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Overzicht van bijdragen > €4500

Er zijn afgelopen jaar geen bijdragen binnengekomen die groter zijn dan €4500.