Standpunt CDA Culemborg over vluchtelingen t.b.v. raadsdebat 16 juni

16-06-2016 18:42 16-06-2016 18:42

Het CDA heeft heldere uitgangspunten waar we onze koers op bepalen: je zorgt voor je naaste, je behandelt mensen rechtvaardig, je bent samen verantwoordelijk en je kijkt naar de lange termijn.

Je zorgt voor je naaste

Het CDA vindt dat Nederland de morele plicht heeft om mensen op te vangen die hier vaak radeloos terecht komen. Je laat iemand niet aan zijn of haar lot over. Dus áls ze in het land zijn en áls ze in Culemborg terecht komen, dan behandelen we iedereen als gelijkwaardig medemens. De basisvoorzieningen waar we onze medemensen mee kunnen helpen zijn een dak boven het hoofd, kans op werk om in je levensonderhoud te voorzien, scholing voor kinderen en zoveel mogelijk meedoen (vooral als je hier langer mag/moet blijven).

Standpunt: Het CDA vindt het opvangen van vluchtelingen een morele plicht; je helpt je naaste. Als iemand naar Culemborg komt, respecteren en behandelen we diegene als mens en zorgen we ervoor dat hij/zij welkom is en zo goed mogelijk wordt opgevangen.

Het CDA helpt liever mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog, dan mensen die op zoek zijn naar een beter leven. Zoals CDA Europarlementariër Wim van de Camp zegt: "Iedere echte asielzoeker moet kunnen worden opgevangen in een van de EU-landen. Maar voor economische gelukszoekers is geen plaats. Deze mensen moeten op de plek van aankomst snel worden gescreend en indien het arbeidsmigranten zijn worden teruggestuurd.” Hulp komt dan terecht waar het echt nodig is.

Standpunt: het CDA focust het liefst alle hulp op mensen die daadwerkelijk uit oorlogsgebieden komen. Niet op mensen die een beter leven zoeken. Die screening zou al bij aankomst in de EU moeten plaatsvinden, niet pas in Nederland in een AZC. Zo kunnen we onze gerichter hulp bieden daar waar het het hardst nodig is. We zien graag dat het college het maximale doet om dit aan te kaarten bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten in Den Haag en in Brussel.

Je behandelt mensen rechtvaardig

Naast de erbarmelijke situatie voor vluchtelingen, hebben de inwoners van Culemborg zelf vaak ook te maken met lange wachtlijsten voor huurwoningen, moeite om rond te komen, criminaliteit en andere serieuze problemen. Het CDA vindt dat bij de ondersteuning van vluchtelingen in welke vorm dan ook, deze problemen niet op de achtergrond moeten raken en dat iedereen recht heeft op gelijke kansen.

Standpunt: Als we aanvullende solidariteit tonen naar vluchtelingen kan dat alleen als we andere hulpbehoevenden in de samenleving op dezelfde manier tegemoet komen. Concreet zou dit bij aanvullende (tijdelijke) huurwoningen kunnen betekenen dat bij iedere vluchteling die geplaatst wordt, ook iemand van de wachtlijst een huurwoning krijgt. Of als kinderen van vluchtelingen gratis Nederlandse taalles krijgen, dat ook geld voor kinderen van Nederlandse ouders die nauwelijks kunnen rondkomen.

Je werkt voor je brood, is een van de uitgangspunten van het CDA. Dat vragen we ook van mensen die als gast door omstandigheden in ons land terecht moesten komen.

Standpunt: Als wij vluchtelingen goed opvangen, ziet het CDA graag dat ze daarvoor ook iets terug doen. Bijvoorbeeld de stad beter of schoner maken, vrijwilligerswerk doen of iets anders bijdragen. Dat is ook goed voor de integratie en voor het welzijn van de vluchtelingen en statushouders. Dit zou in samenwerking met het participatiehuis/Doenerij kunnen, zodat ook daar een mengeling ontstaat van vluchtelingen en Culemborgers die elkaar verder kunnen helpen. Overigens, het CDA is van mening dat dit voor iedereen die dit kan en een uitkering ontvangt een goede zaak zou zijn.

Je bent samen verantwoordelijk

Vluchtelingen zijn geen verantwoordelijkheid van de overheid alleen. In de samenleving en ook in Culemborg zijn vele initiatieven opgestart om te helpen: vanuit de kerken, vluchtelingenwerk etc. Dat moet de gemeente zo goed mogelijk ondersteunen.

Standpunt: Het CDA wil dat het college ruimhartig en ondersteunend omgaat met initiatieven vanuit de samenleving gericht op het helpen van vluchtelingen. Daarbij kunnen bijvoorbeeld adoptie-ambtenaren worden aangesteld om bij dit soort organisaties en initiatieven, en de verbinding daartussen, te helpen (denk aan wetgeving, ruimte, netwerk).

Je kijkt naar de lange termijn

Een situatie met een continu stijgend aantal vluchtelingen is niet blijvend houdbaar en gaat op den duur ten koste van de leefbaarheid en veiligheid van onze stad. Ook voor vluchtelingen zelf is dat een onwenselijke en onmenselijke ontwikkeling. Het CDA kiest liever voor een beheersbare hoeveelheid opvang. Daarom moeten we van tevoren bepalen wat we wel en niet aankunnen als stad en daarop sturen.

Standpunt: De opvang moet op lange termijn houdbaar blijven voor onze stad. We kiezen voor extra opvang (buiten de verplichte reguliere opvang) van ongeveer 1 vluchteling op 100 inwoners voor de komende vijf jaar. Dat komt neer op een kleine 300 vluchtelingen, Bij voorkeur plaatsen we deze mensen kleinschalig, verspreid over Culemborg. Daar is ook het meeste draagvlak voor onder de bevolking. Maar als dat niet gaat, zou het wat het CDA betreft ook in tijdelijke (verspreide) bebouwing of, als derde optie, in een niet te grootschalig AZC kunnen.

Integratie is belangrijk voor de lange termijn, zeker bij vluchtelingen met een verblijfstatus. Zij mogen delen in onze tradities en vrijheden, maar moeten ook de verantwoordelijkheid aanvaarden om deze in ere te houden en te beschermen.

Standpunt: Wij vragen het college om op zoek te gaan naar optimale integratie van vluchtelingen in de samenleving, door zoveel mogelijk mee te doen met onze tradities en vrijheden. Met menselijk respect voor de verschillen die ons verrijken en met duidelijkheid ten aanzien van onze waarden en omgangsvormen.

Hierboven delen we ons standpunt waarmee we het debat ingaan op 16 juni. Doel is input te geven aan het college voor het uitwerken van een aantal opties. Op 30 juni besluit de raad welke van die opties nader onderzocht moet gaan worden. Na de zomer besluit de raad pas definitief wat de inzet zal zijn bij het helpen van vluchtelingen. Voorafgaand aan de besluitvorming wordt ook de stad weer gevraagd mee te denken/praten.


Het debat en de uitwerking van het college kan er voor zorgen dat de details binnen onze standpunten nog wat verschuiven, maar je weet waar je bij het CDA Culemborg nu waar je aan toe bent. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, laat het vooral horen!

CDA Culemborg,

Nicolien de Geus (nicoliendb@hotmail.com/06-42756701)

Maurice ten Tije (mauricecda@gmail.com/ 06-55686530)

Bron: https://www.cda.nl/gelderland/culemborg/actueel/toon/standpunt-cda-culemborg-over-vluchtelingen-tbv-raadsdebat-16-juni/

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht