VVD: Van Mogelijkheden naar Keuzes; de huisvesting van 1200 asielzoekers

zondag 05 juni 2016 12:00

Sinds het begin van dit jaar is de gemeenteraad van Culemborg in gesprek, met elkaar en met u over de mogelijkheden voor en van Culemborg in het vluchtelingen vraagstuk. Met de nieuwe opdracht is dat niet langer vrijblijvend maar moeten keuzes gemaakt worden. Keuzes voor de opdracht tot opvang van 1.200 vluchtelingen met 10 gemeenten in de Regio Rivierenland.

Sinds het begin van dit jaar is de gemeenteraad van Culemborg  in gesprek, met elkaar en met u over de mogelijkheden voor en van Culemborg in het vluchtelingen vraagstuk.

Verschillende Culemborgse  politieke partijen vinden dat onze stad zich hierin actiever moet opstellen en hebben daarbij verschillende ideeën hoe Culemborg iets voor vluchtelingen kan doen.

De VVD Culemborg vindt dat het vluchtelingen vraagstuk in eerste instantie een (inter)nationaal probleem is, waarvan opvang in de regio een onderdeel is. Vluchtelingen die om allerlei reden toch via veilige gebieden naar Nederland komen, hebben wat ons betreft,  recht op sobere tijdelijke opvang.

De basis en richtlijnen hiervoor worden door de regering in Den Haag opgesteld en de uitvoering berust bij het COA. De IND beoordeeld vervolgens wie een “echte” vluchteling is en dus recht heeft op een veilig verblijf in Nederland, tijdelijk totdat de situatie in het eigen land normaliseert;, de zogenaamde statushouders.

De statushouders worden door het COA verdeeld over de Nederlandse gemeenten en Culemborg vangt dit jaar circa 70 statushouders op. Dit is een verhoogd aantal en conform de afspraken met het COA.

De VVD Culemborg vindt dat,  zolang dit verspreid over de stad gebeurd en zonder dat Culemborgers langer moeten wachten op een woning, een goede zaak.  In het stadsgesprek eerder dit jaar hebben veel van de toen aanwezige aangegeven dat dit een goed beleid is en tijdens de gesprekken die wij met inwoners hebben gehad hebben wij veel steun hiervoor  gehad.

Voor sommige politieke partijen en andere inwoners  was dit niet genoeg en mede daardoor is  de Raad begonnen met  een verder onder zoek naar de (on)mogelijkheden en opties  voor Culemborg.

In juni zouden wij hierover verder richting geven, echter vorige week ontvingen alle raadsfracties onderstaand  bericht;

Op 30 mei 2016 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid over de opgave van Gelderland-Zuid op het gebied van opvang van vluchtelingen.

Dat is een andere opgave dan die met betrekking tot de bestaande taakstelling voor het huisvesten van statushouders.

In dit overleg is een marsroute besproken voor de aanpak voor Gelderland-Zuid. Gelderland-Zuid moet 2.500 plekken leveren voor vluchtelingen. Er moeten vóór september 2016 in Gelderland-Zuid nog 1.300 plekken gevonden worden.

In het overleg is geconstateerd dat het Rijk van Nijmegen tot nu toe bijna alles levert.

Er is nu een verdeelsleutel per gebied gemaakt. Rivierenland moet circa 1.200 plekken realiseren. Er is een verdeling gemaakt naar inwoneraantal. Culemborg zou in die benadering 127 plekken voor zijn rekening moeten nemen. De ondergrens voor het COA is opvang voor 300 vluchtelingen per locatie. Een versnelling in de huisvesting van statushouders zou mogelijk van invloed kunnen zijn op de aantallen. Dat moet dan wel een substantiële versnelling zijn om de asielzoekerscentra te ontlasten.

De doelstelling is, dat alle gemeenten in Rivierenland in gezamenlijkheid, bijvoorbeeld in clusters, deze maatschappelijke taakstelling oppakken om zodoende voldoende volume te realiseren om per opvang minimaal 300 vluchtelingen te huisvesten. Het uitgangspunt is, dat samenwerkende gemeenten dan naar rato financieel zullen bijdragen.

Wij menen dat deze nieuwe informatie dienstig kan zijn voor het raadsdebat op 16 juni a.s.

 

Dit betekent dat de we niet langer vrijblijvend bezig kunnen zijn met mogelijkheden, maar keuze s moeten gaan maken. Keuzes voor de opdracht tot opvang van 1.200 vluchtelingen met 10 gemeenten in de Regio Rivierenland.

De VVD Culemborg heeft altijd gezegd en zegt nog steeds dat wij geen AZC  en/of  nood&crisis opvang in onze gemeente willen, zeker geen grootschalige. Maar de VVD is ook een partij die niet wegloopt voor verantwoordelijkheden.

Een regionale verantwoordelijkheid waarin de rol voor Culemborg o.a. door  onze VVD wethouder Huub van Oorschot verder regionaal zal moeten worden besproken.

Zoals beloofd telt uw mening bij ons mee en na onze ledenraadpleging van vorige week nodigen wij daarom nu,  u als inwoner van Culemborg uit om over de te maken keuzes met  ons in gesprek te gaan.

Wilt u met ons hierover in goede sfeer in gesprek? Dan bent u v vrijdag 10 juni welkom bij onze Stadsborrel.

U bent ook welkom als u andere zaken met ons wilt bespreken of gewoon kennis wilt maken.

Stuurt u een e-mail bericht naar han.braam@vvd-culemborg.nl voor uw persoonlijke uitnodiging.

Monica Wichgers, Han Braam, Jan-Peter Roefs, Peter Bos, Yvonne Jakobs en Kees de Raad.

Bron: http://culemborg.vvd.nl/nieuws/14886/statushouders-en-vluchtelingen-wij-praten-u-graag-bij 

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht