Een vaste koers: Visie van de ChristenUnie op zwembad, Sprokkelenburg en Monumentensubsidie

Avondimpressie Culemborg 0204-11-2013 08:22

De afgelopen raadsvergadering viel de ChristenUnie opnieuw op door de zich onderscheidende opstelling van fractievoorzitter Daniël Jumelet. Graag brengt de ChristenUnie haar visie nog eens voor het voetlicht en dat met een beroep op nuance en gezond verstand.

Zwembad

Het college maakt haast met de realisatie van een nieuw zwembad op basis van het 2521-concept en heeft bij de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van Eur. 395.000,- aangevraagd. Nadat de ChristenUnie zich bovenmatig heeft ingespannen voor een overdracht van de jachthaven aan betrokken verenigingen - zeker ook om een goed voorbeeld neer te zetten - zijn we in beginsel heel positief over de inzet van zwemverenigingen voor het behoud van een zwemvoorziening in Culemborg. Echter, dit dossier kent een aantal kanttekeningen:

  • Het 2521-zwembad is vooral gericht op sporters en is in mindere mate of in het geheel niet geschikt voor andere doelgroepen en activiteiten, zoals therapeutisch en recreatief zwemmen en zwemlessen voor jonge kinderen. Wat de ChristenUnie betreft behoort een zwembad een algemene nutsvoorziening te zijn, van waarde voor alle Culemborgers.
  • De exploitatielasten van het nieuwe zwembad worden bereikt door besparingen in kosten voor energie en personeel, waarbij de personeelskosten in de ogen van de ChristenUnie nogal gunstig worden ingeschat. Bovendien vergt de bouw van een nieuw bad een behoorlijke investering (zo'n 5 miljoen Euro) en dat zorgt voor een significant bedrag aan kapitaallasten op de balans.
  • De technische installatie van zwembad De Meer is nagelnieuw en ook de rest van het gebouw is in goede staat van onderhoud (zie hier een fotoimpressie van de uitmuntende staat van de machinekamer). Op korte termijn afscheid nemen van dit bad betekent een behoorlijke desinvestering, temeer omdat sloop en het fatsoenlijk opleveren van het perceel en/of bouwrijp maken ook een aardige investering vergt. Daarnaast kent De Meer een ploeg enthousiaste en kundige medewerkers, voor wie het nog niet duidelijk is of er een toekomst is in het nieuwe bad.

Machinekamer Zwembad De meerEen beeld uit de Machinekamer van Zwembad De Meer - spliksplinternieuwe waterfilters

De ChristenUnie verbaast zich over de haast die nu wordt gemaakt met het nieuwe zwembad en de grootte van de stappen die worden gezet. Zeker nu nog onduidelijk is wie het nieuwe zwembad gaat beheren en hoe de realisatie van het nieuwe bad eruit zal gaan zien, zowel qua tijdlijnen, organisatorische inrichting, alsook de wijze van aanbesteding. Wat ons betreft zou het nu passen om meer bescheiden in te steken en eerst dit soort kaders vast te stellen. Dit biedt betrokken verenigingen tegelijkertijd een kans om hun commitment intern te borgen en verder uit te werken hoe een door vrijwilligers ondersteunde exploitatie er concreet uit kan zien.

Wat de ChristenUnie betreft zetten we met de kennis van nú alles nog eens op een rijtje, zodat alle alternatieven gelijkwaardig worden afgewogen. Want we vinden dat het huidige zwembad De Meer zeker nog een eerlijke kans verdient. Wat de politieke uitkomst van dit moment ook mag zijn, in ieder geval is de nu gevraagde investering voor de ChristenUnie geen excuus om straks weer verder te hobbelen, omdat "we inmiddels zoveel hebben geïnvesteerd en het zonde zou zijn als, enzovoorts, enzovoorts."

Sprokkelenburg

In de raadsvergadering van 31 oktober is het raadsvoorstel "Afronding Ontwerpfase Proces Stedelijke Vernieuwing herontwikkeling Sprokkelenburg" door een overgrote meerderheid aangenomen, alleen de ChristenUnie stemde tegen. Dit terwijl rondom de besluitvorming over het bestemmingsplan eerder nog de nodige discussie was. Alleen al omdat het onderzoek dat de gemeente naar de belangstelling naar dure kavels op z'n minst discutabel te noemen was. Zo was en is enkel de samenvatting van dit onderzoek openbaar, het onderzoek zelf is als vertrouwelijk bestempeld. Officieel omdat het marktgevoelige gegevens bevat, maar wat de ChristenUnie betreft is het vooral de betrouwbaarheid van het onderzoek dat de nodige vragen oproept. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een Internet-enquête, waar op geen enkele wijze is gekeken naar de achtergrond en financiële draagkracht van respondenten.

Een braakliggend Sprokkelenburgterrein - twee voetbalvelden/zeventwintig miljonairskavels?

Ondanks kritische noten bij het onderzoek én een beroep op het gezond verstand (hoe geloofwaardig is het dat zevenentwintig miljonairs op een terrein van 2 voetbalvelden groot in Culemborg op een kluitje bij elkaar gaan zitten), is de plannenmakerij gewoon doorgegaan. Waarbij uiteindelijk ook het groene karakter van de wijk nogal wat minder rooskleurig blijkt uit te vallen dan eerder voorgespiegeld. Zo valt op te maken uit het document met kavelpaspoorten dat een veel groter deel kan worden bebouwd, dan in het stedelijk ontwerp is aangegeven. De berekeningen van de ChristenUnie spreken boekdelen, evenals de antwoorden van het college van B&W op de door de ChristenUnie gestelde vragen. Dat was echter niet genoeg tijdens de raadsvergadering van 31 oktober, waarop de gemeenteraad de ontwerpen goedkeurde. Hiermee is uiteraard de race nog niet gelopen, want voorlopig lijken nog niet voldoende gegadigden voor kavels te zijn gevonden om het begin van een winstgevende grondexploitatie in beeld te brengen. Met de sloop van de gebouwen op Sprokkelenburg is wel al het eerste gedoe een feit, nu aanpalende panden volgens bewoners beschadigingen hebben opgelopen vanwege overmatige bodemtrillingen.

Wat de ChristenUnie betreft wachten we op betere tijden op de woningmarkt, zodat we ook betere plannen kunnen maken, die passen bij de toekomstige marktomstandigheden. Tot die tijd volstaat een "reizende tuin" op Sprokkelenburg. Hiermee hebben ze in Arnhem en andere plaatsen meer dan goede ervaringen.

Monumentensubsidie 

Bij de behandeling van de Perspectievennota bleek al dat de ChristenUnie alleen stond in het willen handhaven van de monumentensubsidie. Naar wat nu blijkt heeft echter de afschaffing van de Monumentensubsidie (van Eur. 36.000,- per jaar) tot gevolg dat ook de cofinanciering van de Provincie (ter hoogte van 70% van de gemeentelijke bijdrage) vervalt. Dat maakt het besluit om de Citymarketing te handhaven, ten koste van het onderhouden van ons cultuurhistorisch kapitaal, extra zuur. Wat de ChristenUnie betreft is het onbegrijpelijk dat verder wordt geïnvesteerd in een nietszeggende en een vrijwel nergens bekende slogan "Culemborg Klopt", terwijl de gemeentelijke (en daarmee ook de provinciale) bijdrage aan het onderhoud van ons waardevolle erfgoed wordt gestopt. Goede wijn behoeft geen krans, laten we er samen voor zorgen dat de kwaliteit van het historisch stadsgezicht op peil blijft. De ChristenUnie weet zich hier gesteund door de visie van de Monumentencommissie, de oudheidkundige vereniging Voet van Oudheusden en de stichting Culemborgs Stadsgezicht. Ondanks deze steun is de Monumentensubsidie in de raadsvergadering van 28 oktober opgeheven. Bijna unaniem, alleen de ChristenUnie stemde tegen. Wat ons betreft wordt dit besluit zo snel mogelijk teruggedraaid, waarbij we hopen dat de Provincie dan ook weer als vanouds zal willen meewerken.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht