Raadsprogramma 'Ruimte voor de stad' vastgesteld

Topbanner raadsprogramma ruimte voor de stad
Kees van der Zaag.jpg
Door Kees van der Zaag, Fractie CU op 2 juli 2018 om 11:00

Raadsprogramma 'Ruimte voor de stad' vastgesteld

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad het raadsprogramma vastgesteld. Dit is het sluitstuk van een aantal maanden intensief werken door zeven van de negen fracties uit de raad én het begin van een andere manier van besturen en samenwerken in de raad. De ChristenUnie heeft zich sterk ingezet voor het raadsprogramma en heeft een forse bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan.

Over het geheel beschouwd is de ChristenUnie tevreden met wat er nu ligt. Het raadsprogramma heeft een sociaal en groen karakter. We gaan werken aan de verbetering van de dienstverlening in het Sociaal Domein, er komt meer aandacht voor betrokkenheid van (groepen) mensen op elkaar, integratie van nieuwkomers en ondersteuning van jongeren en begeleiding van hun ouders bij het opvoeden.

Het raadprogramma bevat daarnaast een zeer ambitieus duurzaamheidshoofdstuk, waarin de klimaatdoelstellingen die de vorige raad heeft vastgesteld, zijn onderstreept en verder zijn uitgewerkt. Er komt een aanpak voor een betere luchtkwaliteit en het beleid ten aanzien van de Redichemse Waard wordt onverkort voortgezet. De inrichting van wijken zal groener en kindvriendelijker gebeuren, met voorrang voor de fiets en elektrisch vervoer. Er wordt een onderzoek gestart naar de inrichting van de CV Parijsch met als doel meer grip te krijgen op de realisatie van de laatste grote wijken binnen dit uitbreidingsproject. Ook houden we rekening met mensen met een laag inkomen, als het gaat om het aanpakken van duurzaamheidsprojecten.

Als het om samenwerking gaat, wordt de kennisas Amsterdam-Eindhoven in beeld gebracht, zodat de innovatieve kracht en de veelkleurigheid van professionals in Culemborg beter tot hun recht komen. Samen met ondernemers zal het ondernemersfonds getransformeerd worden naar een of meerdere Bedrijveninvesteringszoneregelingen (BIZ-regelingen), voor een beter draagvlak en een goede wettelijke borging. Maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemerschap zullen verder worden ondersteund en mogelijk gemaakt.

Verandering gaat met vallen en opstaan. De weg die is afgelegd tot het komen tot een raadsprogramma kent de nodige verbeterpunten. Zo zijn de VVD en later de SP helaas afgehaakt, omdat ze onvoldoende vertrouwen hadden in de aanpak. De vorming van een college moet wat de ChristenUnie betreft volgende keer met een heldere, consistente aanpak worden opgezet, waarbij geschiktheid van kandidaten leidend is, boven politieke voorkeuren. Nu we ervaring hebben met het opstellen van een raadsprogramma, kan volgende keer aan het begin veel tijd gewonnen worden. Nu kwam het proces in een tijdsklem en dat heeft veel gevergd van de betrokken raadsleden en de begeleiding.

De manier van werken in een samenwerkingsverband met meerdere partijen, waarvan niet alle partijen een wethouder leveren, zal de komende tijd verder uitgebouwd moeten worden. Omdat wij gaandeweg het proces tot inzicht kwamen dat de ChristenUnie een inhoudelijke en directe bijdrage aan de bestuurlijke vernieuwing en het sociaal domein wilde leveren, hebben we onze fractievoorzitter Daniël Jumelet met overtuiging aangedragen als kandidaat wethouder. Het was een dynamisch formatieproces, waarbij we aan alle kanten steun hebben gekregen. Uiteindelijk kwamen we één stem tekort van de fracties die bij het raadsprogramma betrokken waren, terwijl we daarbuiten veel draagvlak hadden. Maar ook met deze uitkomst kunnen we leven. In de afgelopen tijd hebben we als fractie de zegen van God van heel dichtbij en heel direct ervaren. We weten dat alles in Zijn hand is. De komende jaren gaan we als fractie hard werken om – samen met inwoners - de doelen uit het raadsprogramma te realiseren.

Kortom, we hebben een raadprogramma dat past bij de visie die de ChristenUnie heeft op onze mooie stad. We verwachten dat de vernieuwde bestuurlijke aanpak regelmatig tot uitdagingen zal leiden, maar deze gaan we vol vertrouwen aan. In de overtuiging dat we gaandeweg met elkaar zullen leren hoe we de democratie kunnen versterken en een bestuur zullen realiseren dat dienstbaar is aan het algemeen belang en diegenen in de stad die het meest kwetsbaar zijn. Want we zijn er voor elkaar!

Deel dit bericht