Algemene beschouwing: Marktaandeel & Vereniging Cultuurhistorisch Erfgoed

markt Culemborg.JPG
Door Fractie CU op 29 juni 2017 om 21:00

Algemene beschouwing: Marktaandeel & Vereniging Cultuurhistorisch Erfgoed

De ChristenUnie geeft concrete ideeën voor verdere participatie met inwoners en instellingen tijdens de algemene beschouwingen: 1: het Culemborgse marktaandeel: "Inwoners kunnen allemaal een aandeel kopen ... Op speciale momenten kunnen inwoners aandelen bij elkaar leggen om voldoende ruimte te creëren om een activiteit te organiseren". 2: een vereniging Cultuurhistorisch Erfgoed met een participanten en/of vriendenstructuur voor bijv. De Fransche School, kerken en verenigingen."

"Aan veel is te merken dat er economisch gezien een betere wind waait. Vandaag nog rapporteerde het CBS louter gunstige kwartaalcijfers over de rijksfinanciën. De druk gaat langzaam van de ketel en vanuit het rijk worden eindelijk weer meer broodnodige middelen ter beschikking gesteld aan de gemeente. Dat is goed nieuws. Wat de ChristenUnie betreft houden we daarbij wel vast aan de lessen die tijdens de crisis zijn geleerd. Dat betekent dat we de gekozen lijn van participatie van inwoners, verenigingen en instellingen moeten behouden en verder uitwerken. De aanbevelingen die uit het onderzoek naar de realisatie van het zwembad naar voren zijn gekomen, moeten concreet worden gemaakt en evenwichtig verankerd in een vernieuwde democratie. Juist om de balans te houden, moeten we er dus ook voor waken om afgesproken bezuinigingen weer los te laten. Het bereikte evenwicht in de verdeling van lasten ten aanzien van bijvoorbeeld sportvoorzieningen moeten we vasthouden en verder verankeren. Dit signaal willen we met klem meegeven aan het college in de uitwerking van de perspectiefnota.

Dan zou ik graag nog even ruimte willen vragen voor een paar concrete ideeën die de fractie van de ChristenUnie heeft voor verdere samenwerking met inwoners en instellingen in de stad. Het eerste is het Culemborgse marktaandeel. Onlangs zijn plannen gepresenteerd om de markt te verfraaien, maar voor zover wij kunnen inschatten zijn daar nog verbeterslagen mogelijk, zowel inhoudelijk als qua tijdsbestek en zijn er bovendien aanvullende financiële middelen voor nodig. De ChristenUnie zou graag alle inwoners de gelegenheid geven om bij de realisatie en het gebruik van de markt betrokken te raken, op zo’n manier dat de markt van ons allemaal wordt. Wat is de kern van dit idee? Inwoners kunnen allemaal een aandeel kopen. Een aandeel representeert een deel van de oppervlakte van de markt. Op speciale momenten of voor speciale gelegenheden kunnen inwoners dan aandelen bij elkaar leggen om voldoende ruimte te creëren om een activiteit te organiseren. Hoe dit verder uitgewerkt moet worden? Wat ons betreft een mooie testcase voor een participatietraject waar we de onlangs geleerde lessen op toepassen.

Een tweede idee komt voort uit de behoefte van verschillende instellingen in de stad die worstelen met historische panden vanwege onderhoudslasten die dikwijls niet meer door de directe gebruikers opgebracht kunnen worden. Onlangs hadden we het in onze raad over De Fransche School, maar je kunt ook denken aan kerken en verenigingen. Als ChristenUnie zouden we het enorm toejuichen als hier ook een collectieve benadering voor kan worden gevonden, bijvoorbeeld in de vorm van een Vereniging van Cultuurhistorisch Erfgoed met een participanten en/of vriendenstructuur. Ook hier geldt dat het hier niet de plaats is om dit verder te duiden en uit te werken, maar graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om dit zaadje te planten. Opdat we met elkaar, vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden, deze mooie stad verder tot bloei kunnen brengen. Want we zijn er voor elkaar."

Labels: ,