Kloof

Door Fractie CU op 5 juli 2016 om 10:57

Kloof

CU-Raadslid Gert Mostert in 'Raadspraat' in de Culemborgse Courant: "De CU blijft een hartstochtelijk voorstander van bewonersparticipatie. Want samen vormen we een gemeenschap en door samen te werken benutten we elkaars creativiteit en talent. Maar dat moeten we goed organiseren."

Vaak wordt gezegd dat er "een grote kloof bestaat tussen politiek en inwoners". Vooral bij referenda horen we deze stelling, zoals recent in Groot-Brittannië. Ook op lokaal niveau horen we deze klacht, zeker als er verkiezingen aankomen.

De ChristenUnie heeft hierover een duidelijke mening. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers, de representatieve democratie is erbij gebaat dat de Raad dichtbij de mensen staat. Dat is al lastig doordat de gemeente de gemeenschap als geheel moet besturen en verschillende individuele en algemene belangen tegen elkaar af moet wegen. Maar wat het nog veel lastiger maakt, is dat de gemeente steeds meer taken en verantwoordelijkheden belegt bij regionale organen of losse stichtingen.

Hoewel het vaak goed is om uitvoerende taken samen met buurgemeenten op te pakken, is het rijtje samenwerkingsverbanden nu wel erg lang geworden: AVRI, BSR, GGD, RAR, Regio Rivierenland, ODR, Werkzaak, Veiligheidsregio, BWB. Het doel - een efficiëntere bedrijfsvoering - wordt soms gemist. Denk aan de grote tekorten bij Werkzaak, onlangs in het nieuws. En de invloed van de gemeenteraad op deze organen neemt af, alleen al doordat er verschillende raden tegelijk over gaan. De bestuurders van deze organen zijn meestal niet democratisch verkozen: een ontwikkeling om goed in de gaten te houden en waar mogelijk bij te sturen.

In Culemborg is nog een andere bedenkelijke trend te zien. Steeds meer gemeentelijke taken worden ondergebracht in stichtingen, zoals het zwembad en het cultuurfonds. Een stichting is een zelfstandige organisatie, waar weinig controle van buitenaf op mogelijk is. Dat staat in principe haaks op het gemeenschappelijke karakter ervan. De CU blijft een hartstochtelijk voorstander van bewonersparticipatie. Want samen vormen we een gemeenschap en door samen te werken benutten we elkaars creativiteit en talent. Maar dat moeten we goed organiseren. De democratische controle moet goed geregeld zijn, want er mogen geen tegenstellingen tussen groepen ontstaan en gemeenschapsgeld mag niet te eenzijdig worden aangewend.

Het zijn uitdagende tijden voor de lokale democratie. Er zijn veel verschillen te overbruggen. De ChristenUnie blijft hier vol voor gaan, ook de komende periode. Samen met u, want we zijn er voor elkaar. Dank voor uw vertrouwen!

Gert Mostert, raadslid CU

g.mostert@cu-culemborg.nl

Labels: