Algemene beschouwingen bij kadernota

Door Fractie CU op 11 juni 2019 om 20:00

Algemene beschouwingen bij kadernota

Ondanks de belofte van economisch betere tijden blijft het scherp aan de wind zeilen in Culemborg...  Het brengt ons in een moeilijke positie, waarbij we steeds de reflex hebben om vraagtekens te zetten bij onze lokale voorzieningen... Het is van belang om: 
1. Na de transitie van het sociale domein nu een grote slag maken met de transformatie
2. Het beheer van ons cultuurhistorisch erfgoed gemeenschappelijk oppakken
3. Te investeren
De ChristenUnie constateert dat er onveranderd veel energie zit in de stad. Laten we samen met onze inwoners onvermoeibaar en met inzet van alle creativiteit doorgaan met de opbouw van onze stad. Want we zijn er voor elkaar!

Geachte leden van de raad, geacht college, geachte aanwezigen.

Ondanks de belofte van economisch betere tijden blijft het scherp aan de wind zeilen in Culemborg. De belangrijkste reden hiervoor is het achterblijven van de rijksbijdragen, ChristenUnie heeft dat het in eerdere beschouwingen meerdere keren aangegeven. Het brengt ons in een moeilijke positie, waarbij we steeds de reflex hebben om vraagtekens te zetten bij onze lokale voorzieningen. Dat terwijl iedereen erbij gebaat is dat we een veelkleurige, actieve stad zijn en blijven, ook aan de inkomstenkant. Tijd dus om verder te kijken en dat wil ik langs een drietal lijnen doen.

  1. Ten eerste is het van belang om na de transitie van het sociale domein nu een grote slag te maken met de transformatie. Dat is meer dan financieel-administratief ‘in control’ zijn. Het betekent ook dat we goed inzichtelijk hebben welke zorg we aan welke doelgroepen aanbieden en welke partners op welke manier worden ingezet bij de uitvoering ervan. Het betekent grip op het indicatie- en intakeproces en grip op een doelmatige uitvoering. Zodat het mes en twee kanten snijdt: onze inwoners krijgen tijdig de hulp die ze nodig hebben, terwijl we de kosten beheersen. Met de ervaring die wij en andere gemeenten de afgelopen jaren hebben opgebouwd moet het toch mogelijk zijn om dit helder in beeld te krijgen en hierop te gaan sturen.
  2. Ten tweede is het zaak om het beheer van ons cultuurhistorisch erfgoed gemeenschappelijk op te pakken. Veel tekorten binnen de exploitatie van voorzieningen en maatschappelijke instellingen, (zoals de theaters, De Gelderland, de verschillende kerkgebouwen en het museum) worden veroorzaakt door de hoge kosten die het onderhoud van de monumentale panden met zich meebrengen. Hoewel iedere situatie verschillend is, biedt synergie op dit punt veel kansen. Een gemeenschappelijk platform maakt het tegelijkertijd ook mogelijk om bij de provincie aan te haken, die met het nieuwe statenakkoord nadrukkelijk wil omzien naar de gemeenten. Maar het heeft ook een sociale dimensie. Uit welke bevolkingsgroep je ook komt, hoe jij of je voorouders ook ooit Culemborger zijn geworden, iedereen heeft een band met het prachtige historische karakter van de stad. Op een verrassende manier zijn het de stenen van de stad die ons verbinden!
  3. Ten derde is het ook van belang om te investeren. ChristenUnie Culemborg wil vaart maken met het ontwikkelen van een campus voor kleine, creatieve ondermemers, studenten en stagiares in de Spoorzone, aansluitend bij de initiatieven de er al zijn. Die boost hebben we nodig om te zorgen dat we een centrum worden van duurzame bedrijvigheid. Ook hier heeft het zin om een beroep te doen op de ondersteuning van de provincie. Laten we in dezen goed beseffen wie onze partners zijn, ook wat betreft onze regionale oriëntatie.

Tot slot. De ChristenUnie constateert dat er onveranderd veel energie zit in de stad. Laten we samen met onze inwoners onvermoeibaar en met inzet van alle creativiteit doorgaan met de opbouw van onze stad. Want we zijn er voor elkaar!