Visie ChristenUnie op de toekomst van het zwembad

zwembad-de-waterlinie.JPG
Kees van der Zaag.jpg
Door Kees van der Zaag, Fractie CU op 5 juni 2019 om 17:50

Visie ChristenUnie op de toekomst van het zwembad

Sluiting dreigt voor zwembad De Waterlinie. Hoewel niet onverwacht, vindt ChristenUnie Culemborg dit ontzettend zuur. Naast de enorme kapitaalvernietiging is het verlies van een zwemvoorziening voor Culemborg een behoorlijke aderlating. Aan de andere kant zou het onwenselijk zijn dat er zóveel extra geld naar het zwembad moet, dat we heel veel andere mooie voorzieningen in de stad de nek om moeten draaien. Maar misschien is een snelle sluiting te voorkomen.

Hoop4Culemborg

In aansluiting op het plan dat door Stichting Zwembad Culemborg is ingebracht, stelt de ChristenUnie voor om een alternatief scenario te onderzoeken, namelijk het ‘opgebruiken’ van het zwembad dat er nu staat. Dat betekent dat (pas) bij afloop van de technische levensduur van de machines en installaties (die in de bij een langjarige, duurzame exploitatie meerdere malen vervangen zouden moeten worden) het zwembad dichtgaat. Naar onze verwachting (gebaseerd op dikwijls gehanteerde afschrijvingstermijnen) hebben de machines en installaties een levensduur van ongeveer 10 jaar. Dit betekent dat we in dit scenario nog zo’n 7 jaar te gaan hebben. Wat de ChristenUnie betreft wordt hiermee tegelijkertijd de duidelijkheid geschapen die nodig is, in aanvulling op het plan dat SZC heeft voorgesteld.

Het alternatieve scenario is gebaseerd op de scenario’s die door onderzoeksbureau Praesentis al zijn gepresenteerd, waarbij ook wij ervan uitgegaan dat een langjarige exploitatie op basis van de afgesproken subsidie van Eur. 278.000,- onhaalbaar is. Door bewust niet af te schrijven en een veel kleinere reservering voor onderhoud aan te houden (zaken die in de oorspronkelijke begrotingsopzet in het beslisdocument de grootste omissies zijn), blijven de exploitatiekosten dicht in de buurt van het oorspronkelijk afgesproken subsidiebedrag. Uiteraard met als consequentie dat er vanuit de exploitatie geen middelen beschikbaar zijn voor vervangingsinvesteringen. Deze oplossingsrichting biedt de volgende voordelen:

  • De investeringen die al gedaan zijn worden nog zoveel als mogelijk uitgenut. Bovendien wordt langer afgelost op de geldlening die is aangegaan, zodat het bedrag dat resteert kleiner is.
  • Het BTW-probleem wordt minder en minder met het jaar dat het zwembad langer open is, om over 7 jaar geheel verdwenen te zijn. In het algemeen is sprake van meer tijd voor een zorgvuldig afbouwproces.
  • Deze manier van exploitatie laat ruimte voor (crowdfunding)acties waarmee op een alternatieve manier financiële middelen worden verworven om aan het einde van een verbruiksperiode een nieuwe lifecycle aan het zwembad toe te voegen.

Natuurlijk zijn ook er wel een aantal kanttekeningen te maken:

  • De achterstand die is opgelopen door keuzes en incidenten in de bouwfase en tegenvallers in de aanloop moet eenmalig worden aangezuiverd.
  • De bedrijfsvoering moet verder worden aangepast om in de komende jaren binnen het afgesproken subsidiebedrag te blijven. Dit kan bijvoorbeeld consequenties hebben voor de openstellingsuren, zoals ook al door het SZC aangegeven.
  • Er moeten heldere afspraken worden gemaakt over het beëindigen van de exploitatie, bijvoorbeeld als er via crowdfunding wel een groot bedrag is binnengehaald, maar (ruim) onvoldoende om een vervangingsinvesteringen te dekken. Ook kan het gebeuren dat er geen geld is voor onvoorzien groot onderhoud en het bad toch eerder moet sluiten. Ook hierover moeten heldere afspraken worden gemaakt met alle betrokkenen.

Uiteraard moet de haalbaarheid van dit scenario ook door het college nog nader worden bekeken en is een verder onderbouwde inschatting van de technische levensduur van machines en installaties nodig. Maar in ieder geval wil ChristenUnie Culemborg kijken naar het maximale wat we in de ontstane situatie er voor de gemeenschap uit kunnen halen en hoe we de financiële en maatschappelijke verliezen zoveel mogelijk kunnen beperken. Want we zijn er voor elkaar!

Deel dit bericht

Labels: