Algemene politieke beschouwingen

Door Fractie CU op 8 november 2018 om 18:00

Algemene politieke beschouwingen

"Het afgelopen politiek jaar in Culemborg is een bewogen jaar geweest. Na de verkiezingen is met veel moed – en veel inspanningen – gewerkt aan een nieuwe invulling van de democratie met een raadsprogramma en een democratisch akkoord. ... Wat de ChristenUnie betreft zijn de eerste ervaringen veelbelovend. ... De ChristenUnie vindt dat we in deze situatie verstandig moeten investeren. Wat betekent dat concreet? Graag licht ik er een aantal zaken uit... "

Geachte leden van de gemeenteraad, college van B&W, stadsgenoten,

Het afgelopen politiek jaar in Culemborg is een bewogen jaar geweest. Na de verkiezingen is met veel moed – en veel inspanningen – gewerkt aan een nieuwe invulling van de democratie met een raadsprogramma en een democratisch akkoord. Al lijkt het voor mijn gevoel al veel langer, feitelijk zijn we nog maar kort onderweg. Wat de ChristenUnie betreft zijn de eerste ervaringen veelbelovend. Het brengt in ieder geval een nieuwe en goede dynamiek in de verhouding tussen het college en de raad. Maar we zijn er nog niet. Het is heel jammer dat twee fracties toch voor een oppositierol hebben gekozen. Dat is natuurlijk het goed recht van deze fracties. Maar het zorgt een gespleten situatie, omdat we hiermee noodgedwongen twee modellen moeten combineren. Die situatie vereist extra moed en doorzettingsvermogen bij het verder vormgeven van het democratisch akkoord. Het vraagt om een fundamenteel open en kwetsbare houding, terwijl er sprake is van een tegenkracht die niets liever wil dan de boel openbreken. Om vernieuwing een kans te geven, komt het er nu op aan in de praktijk te laten zien dat het echt werkt, ondanks de gemakkelijke karikaturen die ervan worden gemaakt. Het betekent mijns inziens ook dat we moeten blijven werken aan het functioneren van het democratisch hart en dat klopt in de raad. Natuurlijk met alle ruimte voor nieuwe initiatieven in de samenwerking met onze inwoners. Maar dan wel in evenwicht met alle ‘checks and balances’ van een democratische structuur die geworteld is in een lange traditie.

Er is nog een factor die het uitdagend maakt om lokaal te besturen en dat is het gedrag van de landelijke overheid. Gemeenten zijn voor het grootste gedeelte afhankelijk van de Algemene Uitkeringen van het Rijk aan de gemeente. Daarbij is de gezamenlijke trap-op, trap-af-benadering afgesproken. In voorspoed samen vooruit, bij tegenslag samen een tandje minder. Maar in de praktijk lijkt deze trap-op, trap-afbenaderen voor de gemeenten meer op de trappen in de beroemde tekeningen van Esscher. Uiteindelijk gaan ze voor de gemeente steeds dezelfde kant op en dat is omlaag. Waren de circulaires – de aankondigen van het beschikbare budget - in het begin van het jaar nog positief, nu laten de laatste circulaires juist een behoorlijke teruggang zien. Daarmee zitten de gemeenten opnieuw financieel klem en dat geldt ook voor Culemborg. Tja, zie zo maar eens een betrouwbare overheid te zijn naar inwoners toe. Terwijl het vertrouwen in de democratische rechtstaat lokaal begint. Met zulke vrienden… Maakt u de rest van de zin maar af.

Het betekent dat we met het raadsprogramma pas op de plaats moeten maken. Niet alles wat we graag wilden kan worden uitgevoerd, we moeten keuzes maken. In ieder geval heeft het geen zin onderzoeken te doen, waarvan we nu al weten dat we met het resultaat toch niet aan de slag kunnen gaan. En als er onderzoeken worden voorgesteld, dat daar serieus voorwerk aan is besteed.

De ChristenUnie vindt dat we in deze situatie verstandig moeten investeren. Wat betekent dat concreet? Graag licht ik er een aantal zaken uit:

  1. Ten eerste de meerjarenplanning voor de vervanging van sportaccommodaties. Wat de ChristenUnie betreft wordt goed gekeken naar waar de behoeften liggen, de komende jaren. Zoals de noodzakelijke vervanging van het natuurgrasveld bij Focus door een kunstgrasveld.
  2. Ook de inrichting van de markt kan naar onze mening stijlvol maar sober, passend bij het historische karakter van de panden eromheen. Zeker nu een behoorlijk bedrag in het waterelement is gaan zitten.
  3. Het is nu de tijd om vanuit een duidelijke visie te investeren in de economische structuren in de stad. Dat betekent het stimuleren van kleinschalige, duurzame en innovatieve bedrijven voor de aansluiting op de kennisas A2 en tegelijkertijd het ruimte bieden aan verticale landbouw op Pavijen, zodat er meer verbinding ontstaat met de agrarische structuur van Rivierenland. Met de herbestemming van leegstaande bedrijfspanden op Pavijen, snijdt het mes aan twee kanten. We vinden het daarom belangrijk dat de parkmanager een opdracht meekrijgt waar een duidelijke richting in besloten ligt.
  4. Als laatste de stadsvisie. We hopen dat deze snel vorm zal krijgen, in samenspraak met alle verbonden partijen. We hopen dat we met elkaar in staat zullen zijn om een evenwichtige visie neer te leggen, die een goede basis is voor concreet handelen en duidelijk richting geeft voor de ontwikkeling het ambtelijk apparaat. Wat de ChristenUnie betreft starten we in het verlengde van de stadsvisie met het evalueren van onze samenwerkingsverbanden. Dat anders inrichten kan alleen maar via de weg van de geleidelijkheid, met een langjarige planning. Daarom is het nodig hiervoor een roadmap op te stellen. Waarbij wat de ChristenUnie een belangrijk uitgangspunt is dat we in verbondenheid onze eigenheid bewaren als veelzijdige, veelkleurige, uitdagende, taaie, weerbarstige, creatieve, groene, ruimtelijke, historische en
    waardevolle stad.

Deel dit bericht