Algemene beschouwingen

Begroting Culemborg 2018
Door Fractie CU op 30 oktober 2017 om 22:00

Algemene beschouwingen

Dankzij een gunstiger economisch tij gaat het weer beter in Culemborg. We hebben lang klem gezeten in moeilijke omstandigheden en misschien hebben we ons hierdoor ook wel een beetje laten gijzelen. Want het is hoognodig dat we ons op de toekomst richten en met elkaar bedenken welke kant we met de stad op willen. Dat moet op een gestructureerde, integrale manier gebeuren, in plaats van te werken met veel losse beleidsvoornemens. Wat de ChristenUnie betreft heeft Culemborg gezien de demografische ontwikkelingen een enorm potentieel. 

Zo komen onder andere jonge gezinnen met werk in de randstad hier graag wonen. Ook voor ouderen is het een aantrekkelijke stad, want Culemborg combineert kleinschaligheid met een breed palet aan voorzieningen. We moeten gericht sturen, in plaats van dit soort ontwikkelingen ons te laten overkomen. Wat de ChristenUnie betreft zijn er een aantal grote uitdagingen die we aan moeten pakken. Ik licht drie heel belangrijke zaken er vandaag uit:

  • Culemborg kent veel verschillende bevolkingsgroepen die behoorlijk langs elkaar leven. Dat roept spanningen op in het klein en in het groot. In sommige buurten wordt overlast ervaren. Criminaliteit onder jongeren is stadsbreed een probleem. Dit levert vraagstukken op waar we als samenleving, als geheel iets mee moeten en waarin de gemeente het voortouw moet nemen. Het zal de komende jaren nog flink puzzelen zijn om dit in te vullen. Hierbij moeten we alle hulp en deskundigheid inzetten die voorhanden is. En we moeten hiervoor ons welzijnswerk kritisch onder de loep nemen. Want de impact van scheefgroei op onze samenleving is enorm.
  • Met de transitie van het sociale domein zijn veel zorgtaken bij de gemeente terechtgekomen. Tot nu toe worden weinig ontevreden geluiden gehoord. Maar om de kwaliteit van de zorg te garanderen en in de toekomst betaalbaar te houden, zal er meer moeten gebeuren dan de transitie. Er is nu ook aandacht nodig voor een transformatie. Hier moet de gemeenteraad zich nauwer bij laten betrekken en actief op sturen. Het is hier van groot belang om goed geïnformeerd te zijn hoe de bevolking van Culemborg zich in de komende decennia zich zal ontwikkelen.
  • Wat de ChristenUnie betreft worden de ambtelijke samenwerkingsverbanden herijkt. Wat ons betreft is het tijd om gericht te kiezen voor een beperkt aantal gemeenten waar intensief mee wordt samengewerkt. Omdat we ervan overtuigd zijn dat de lokale democratie bij een schaalgrootte als die van Culemborg het beste werkt, is het wat ons betreft zaak om bestuurlijk zelfstandig te blijven. Maar dat kan alleen als ambtelijk beter, efficiënter en meer democratisch gelegitimeerd wordt samengewerkt.

Natuurlijk zijn er nog meer zaken te noemen, zoals het werken aan de o zo belangrijke klimaatdoelstellingen. En natuurlijk worden op verschillende terreinen al stappen gezet. Maar het is nu tijd voor samenhang en structuur. Hoewel de huidige gemeenteraad daar al een aanzet toe heeft gegeven, is dat een klus die straks aan een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college moet worden meegegeven. Daarom vindt de ChristenUnie het nu ook niet gepast om nu al te veel extra geld uit te geven. Uiteraard, schrijnende zaken moeten worden opgepakt en onze fractie zal hiervoor de initiatieven ondersteunen die door verschillende andere fracties zijn ingediend. Voor nu past bescheidenheid én een opdracht die we onszelf voor een volgende periode meegeven. Het is onze hoop dat de verkiezingstijd zal gaan over de koers die voor Culemborg moet worden uitgezet en de grote vragen die hierbij om de hoek komen kijken. Zodat we samen de weg omhoog vinden. Want we zijn er voor elkaar.

Deze algemene beschouwing sprak fractievoorzitter Daniël Jumelet uit tijdens de begrotingsraad op 30 oktober 2017. 

Benieuwd naar de begroting zelf? Kijk dan op:

Labels: , , , ,