Terugblik begroting 2024

Terugblik bergroting 2024.png
Door Fractie CU op 10 november 2023 om 17:01

Terugblik begroting 2024

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad gesproken over de begroting 2024. Daarbij hebben we uiteraard stilgestaan bij de nood in de wereld: aardbevingen en de oorlog in het Midden-Oosten.

Deze keer heeft de algemene beschouwingen een wat diepere dimensie gekregen. Door onze bijdrage aan de hand van het refrein van de schrijvers voor Gerechtigheid op te bouwen:

Breng ons in evenwicht.
Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.

Aan de hand van het refrein geef ik een korte samenvatting van onze algemene beschouwingen.

Breng ons in evenwicht

De woningnood is nog steeds urgent. We moeten meer bouwen voor jongeren door meer flexwoningen dan de geplande 60 van het college te realiseren. 

Leer ons dansen met de aarde

De klimaatverandering gaat onverminderd door. Culemborg wil in 2040 energieneutraal zijn, maar we zien te weinig maatregelen en effecten. We willen dat het college meer gaat doen om te werken aan duurzame energievoorziening:

  1. maak een lokaal isolatieplan en pak daarbij energiearmoede aan;
  2. start met wijkbaterijen voor lokaal opslag van energie;
  3. investeer in collectieve wijkvoorzieningen en maak wijkuitvoeringsplannen.

Om dit te ondersteunen hebben we het college in een motie gevraagd om een energietransitiefonds op te richten en om voor 2026 een concreet tussendoel te benoemen voor de energietransitie. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen. 

Terugblik bergroting 2024

Breng ons in balans

Het college wil graag een fietsstraat op de Jan van Riebeeckstraat realiseren. Over een paar jaar worden daar woningen van Kleurrijk wonen en een lokaal initiatief van en voor Culemeborgse jongeren gerealiseerd. ChristenUnie vindt dat je het geld nu niet aan de fietsstraat moet uitgeven, maar het mee moet nemen in de integrale ontwikkeling na de bouw van de woningen. Dat scheelt ook het onnodig kapot rijden van de fietsstraat door bouwverkeer. Het geld wat we nu besparen willen wij inzetten om het verkeersknelpunt van de dr Hockesingel aan te pakken en daar gelijk woningen voor jongeren en ouderen te bouwen. Met een amendement hebben we geprobeerd om een andere keuze aan de gemeenteraad voor het leggen. Helaas hebben we onvoldoende steun gekregen.

Het financieel perspectief van de gemeente wordt slechter. Het college gaat nu niet duurzaam en solide om met de gemeentefinanciën. Er worden geen keuzes gemaakt en investeringen worden vooruit geschoven. Dat bleek wel bij de motie van het CDA over de vervangingsinvestering van het onderhoud van skeelerbaan.  Volgend jaar wordt een spannende tijd door de bezuinigingen. We zullen echte keuzes moeten maken om een sluitende begroting te krijgen. In het debat heb ik gevraagd dat we het proces starten met een opiniërend debat over de kaders. Die toezegging is door het college gegeven.

Lees hier de algemene beschouwingen.

Terugblik begroting1

Werkbezoek met Don Ceder over schoolmaatschappelijk werk en huisvesting arbeidsmigranten

Vrijdag 10 november kwam Don Ceder naar Geldermalsen en Haaften om geïnformeerd te worden over schoolmaatschappelijk werk en huisvesting van arbeidskrachten. Namens de ChristenUnie waren delegaties van de gemeenteraad van Altena, West Betuwe, Culemborg en Zaltbommel aanwezig.

Het werkbezoek startte bij de Rehobothschool in Geldermalsen en gingen met deskundigen in gesprek over de samenwerking met de school, schoolmaatschappelijk werk (jeugdhulp) en de GGD (jeugdzorg).  Vanuit het welzijn van het kind keken we daarbij naar de preventieve kant. Bij de Rehobothschool zijn de lijntjes erg kort en kan er zodoende in vroegtijdig stadium veel gedaan worden om grote problemen in de toekomst te voorkomen. Wel bleek dat ze achter de schermen veel te maken hebben met verschillende potjes (onderwijs, gemeente WMO en zorg). Dat zou anders moeten. Don Ceder neemt dit mee Den Haag met de bespreking over onderwijsbegroting. Ook zie je dat gemeenten verschillend omgaan met het aanbieden van preventieve aanbod. Lokale maatwerk is prima, maar dat zou wellicht ook beter op elkaar afgestemd  kunnen worden. Een heel leerzaam gesprek en het is voor ons ook goed om dit gesprek een keer in Culemborg te organiseren.  We sloten dit gedeelte af met de ondertekening van een manifest over inclusief opgroeien. Om een oproep te doen om extra te investeren in schoolmaatschappelijk werk om alle jeugd een goed toekomstperspectief te bieden.

De heer Pippel van Pippel Bramen in Haaften leidt ons door zijn bedrijf. Mooi om te zien hoe met 30 jaar ondernemerschap zo’n mooi bedrijf heeft opgebouwd. Ook besteedt hij veel zorg aan goede interne huisvesting van zijn arbeidsmigranten. In een gesprek met Don hebben we aandacht gevraagd om werk te maken voor een landelijke aanpak van goede huisvesting van arbeidsmigranten. Ook dat krijgt in Den Haag een vervolg.

Kees van der Zaag