Kerstreces: tijd om terug en vooruit te kijken

Kees van der Zaag.jpg
Kees van der Zaag.jpg
Door Kees van der Zaag op 7 januari 2023 om 10:00

Kerstreces: tijd om terug en vooruit te kijken

Ons verkiezingsprogramma heeft de aansprekende titel: Samen voor een bloeiend Culemborg. Vertaald in een paar woorden is dat Culemborg een beetje mooier en toekomstbestendiger maken. Graag neem ik u mee in een paar ontwikkelingen in het afgelopen jaar en voornemens voor onze mooie stad in 2023.

In Culemborg zijn er zoveel mensen, die hulp nodig hebben. Ik ben blij met alle vrijwilligers in Culemborg die zich inzetten voor de naaste. Dat is ook de reden dat we in december actuele vragen hebben gesteld voor de opvang naar daklozen.

Samenwerken in de politiek brengt ook steeds meer haar vruchten voort. Met Groenlinks hebben we gewerkt aan een motie Ruimte voor collectief gebruik van zonne-energie. Hierin vragen we het college onder meer om een stimulerende en faciliterende rol aan te nemen om grote daken en locaties van collectieve projecten voor zonne-energie te voorzien. En dan met specifieke aandacht voor bewoners van het beschermd stadsgezicht.

Op 15 december hebben we de participatievisie en verordening vastgesteld. Vooral bij politiek gevoelige onderwerpen, bijvoorbeeld de aanvraag van een 2e windpark, willen wij als gemeenteraad graag vooraf betrokken worden in het participatieproces. Burgemeester Van Grootheest heeft ons dit toegezegd.

Culemborg kan ook toekomstbestendiger. Met elkaar hebben we gesproken over de startnotitie circulaire economie. Ruim 10 jaar geleden heb ik veel gelezen over Cradle to cradle. Wat mij betreft, mogen we hier in Culemborg flinke stappen in maken. Om ook de inwoners en de stad mee te laten participeren, heb ik een motie maatschappelijke effecten circulaire economie gemaakt. Door een nulmeting te houden en tussen doelen te benoemen kun je laten zien wat je aan lokale ambitie van circulaire economie wilt bereiken. En hoe Culemborg een stukje mooier en beter wordt. Het zit niet alleen in presteren en meten, het gaat vooral om doen en zichtbaar maken.  Helaas heeft deze motie geen meerderheid opgeleverd.

We moeten nu een extra stap maken in de wijkgerichte aanpak van de warmtevisie. De energiecrisis laat zien dat we moeten versnellen in de energietransitie. Dat kan door hele wijken in een keer klaar te maken. Wat ons betreft, zetten we meer in op collectieve energiebronnen in de energietransitie (denk hierbij aan het project Huibertstroom in Everdingen waarbij warmte uit de Lek wordt onttrokken) .

Een belangrijke stap is hierin ook het lokaal isolatieprogramma. Naar aanleiding van een motie van CU is het college hiermee aan de slag. In de eerste kwartaal zal dit een belangrijk onderwerp in de raad behandeld worden. Op voorhand hebben wij alvast onze ideeën mee kunnen geven.

Een blik op de termijnagenda leert dat er in 2023 mooie inhoudelijke thema’s passeren:

  1. Redichemse waard
  2. Keuzes Omgevingsvisie (in verband met de Omgevingswet)
  3. Stationsomgeving
  4. Toekomstbestendig bouwen

Zit er iets van uw interesse tussen? Neem dan contact op met de fractie en denk en praat met ons mee.

Ten slotte nog een belangrijk politiek punt. We gaan in de toekomst goedkoop bouwen in de stationsomgeving. Waarom toont het college niet lef en gaan we voor starters, ouderen en statushouder tijdelijke woningen bouwen. Op Texel hebben ze gekeken naar de woningvraag voor de komende 40 jaar. Deze gemeente zet met het Project Flexwoningen Marsweg vol in op de snelle realisatie van 222 flexwoningen, waarvan 152 sociale- en 70 middeldure huurwoningen. Dit voorstel is unaniem aangenomen. En over 40 jaar worden de woningen afgebroken en de grond weer teruggegeven aan de natuur. Of er volgt dan een nieuwe woningbouwopgave, als dat dan nodig blijkt te zijn. Ik wens het college ook die bestuurlijke lef toe om de actuele woningnood voor met name starters en statushouders in Culemborg snel en flexibel op te pakken!

Namens de fractie wens ik u een gezegend nieuw jaar met veel liefde, kracht en wijsheid toe!

Deel dit bericht