In gesprek met de boeren

In gesprek met de boeren.jpg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB-01.png
Door Bestuur CU op 1 oktober 2022 om 13:43

In gesprek met de boeren

Op 23 juni 2022 heeft CDA raadslid Marco van Zandwijk, samen met Jasper van Everdingen van de VVD en ondergetekende in de raadsvergadering een motie met als titel “Samen haalbare plannen maken voor stikstofreductie” ingediend.

Het college werd opgeroepen om binnen zijn bevoegdheden lokaal het gesprek over haalbare stikstofreductie op gang te brengen samen met de boeren uit ons buitengebied. Immers het is belangrijk om met boeren te praten in plaats van over hen. Deze motie haalde geen meerderheid in de gemeenteraad. Onder meer omdat het stikstofproblematiek een provinciaal karakter heeft. Voor ons was het aanleiding om met twee boeren: Gert Jan Koolen en Delian Kool buiten in de tuin aan de Oude Beesdseweg te praten over de toekomst van de landbouw in Culemborg. Uit dat gesprek bleek dat er momenteel ontzettend veel op agrariërs afkomt.

De geschiedenis leert ons over melkquotum, minas boekhouding, fosfaatreductie en nu stikstofreductie. En bijvoorbeeld dat het stapsgewijs afbouwen van de derogatie het proces van kringlooplandbouw tegenwerkt. Wat wij minder weten, is de manier waarop de boeren telkens bezig zijn met innovatie en al flinke stappen zetten om kringlooplandbouw te versterken. Het bedrijf moet immers toekomstbestendig zijn. En dat wordt steeds moeilijker gemaakt door het opleggen van vergaande maatregelen en het gebrek aan perspectief dat wordt geboden. De pijn zit diep bij de boeren en dat wordt in dit gesprek steeds duidelijker. Zodoende ontstaat er het idee om een dialoog met de boeren te organiseren. Om met hen in gesprek te raken en te vragen naar de toekomst van hun bedrijf in Culemborg.

Op 21 september 2022 kwamen 18 van de 21 agrariërs van ons mooie buitengebied. Ter introductie gaf Jan van der Gun als duurzame innovatie aan dat hij met een mestvergister zijn bedrijf duurzaam van energie voorziet. Daarbij wordt het broeikasgas methaan uit mest op een duurzame manier omgezet naar energie. Mest is het zwarte goud. Delian Kool runt een bedrijf met twee broers en een compagnon en zij proberen op meerdere manieren te werken aan de natuur, de energietransitie, het klimaat en het dierenwelzijn. Dit voorjaar zijn de daken voorzien van zonnepanelen en wordt er nagedacht over een kleine houten windmolen. En door te werken met meer  kruiden- en klaver rijk grasland wordt een beter natuurproduct geleverd.

In de dialoog was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Ondernemers brachten daar bij hun inbreng aan de hand van de volgende thema’s:

  1. Hoe kijken jullie aan tegen actuele thema’s;
  2. Hoe zien jullie de toekomst van jullie bedrijf;
  3. Hoe kijken jullie aan tegen het buitengebied;
  4. Hoe laten we de stad kennis maken met het buitengebied.

Wat opvalt, is het ondernemerschap en hoe initiatiefrijk zij zijn. Hoe ze met hart en ziel en oog voor de lokale inwoners kwalitatieve producten maken. Met elkaar hebben ondernemers goede input op deze thema’s geleverd. Dit proces krijgt ook zeker een vervolg. Wij willen het dialooggesprek verbreden naar de gehele gemeenteraad.

 Voor meer informatie zie ook:https://www.culemborgsecourant.nl/nieuws/algemeen/323196/culemborgse-raadsleden-in-gesprek-met-boeren-in-buitengebied

 Derogatie: Nederland heeft jaren derogatie gekregen waardoor ze net als een aantal andere landen meer dierlijke mest ipv kunstmest op het land mogen gebruiken.