Terugblik begroting 2022

Kees van der Zaag.jpg
Door Kees van der Zaag op 15 november 2021 om 09:14

Terugblik begroting 2022

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Culemborg gesproken over de begroting 2022. Lees meer over onze inbreng in onze algemene beschouwingen: Het was een intense middag en avond. Met uiteindelijk 10 amendementen en 7 moties waarover we moesten stemmen. Aan de hand van onze drie speerpunten wil ik met u terugkijken:

1. Culemborg is geen Manhattan (ook niet Amsterdam, Utrecht of Rotterdam);

Wij hebben aandacht gevraagd of 1500 woningen niet een te grote ambitie is voor onze stad. Zonder een omgevingsvisie waarin je de kaders stelt en aangeeft welke stad je in de toekomst wilt zijn. En gaat planontwikkeling en behoud van lokale werkgelegenheid wel samen? Denk ook eens aan het welbevinden van die 40 gezinnen als er een bedrijf naar elders verplaatst. We hebben gepleit voor een realistische maatschappelijke opgave met een menselijke maat voor Culemborg. Die betaalbaar is. Aan dit dossier is nu niet veel tijd besteed. Het zal de komende maanden nog veel politieke aandacht krijgen.

 2. Zorgen voor een financiële solide basis voor de toekomst;

We willen graag werken aan een solide financiële basis voor de toekomst. Omdat er tot 2040 veel grote maatschappelijke opgaven (duurzaamheid en mobiliteit) voor de gemeente zijn. Voor beide opgaven is te weinig geld in kas. En de toekomstige financiering is onzeker. We moeten sparen voor de toekomst. ChristenUnie heeft twee amendementen van het CDA medeondertekend. Hierdoor is er meer geld beschikbaar om goede keuzes voor mobiliteit (fiets en auto) te maken. Nu nog met elkaar de goede prioriteiten stellen.

Met de VVD en D’66 hebben we in eerste termijn een amendement ingediend. Kern is om alleen de noodzakelijke kosten in het sociaal domein (€130.000,-) uit te geven en een taakstelling van €100.000,- op de uitbreiding van de extra personeel en inhuur. Tijdens het debat is de toezegging gedaan dat de VVD, D’66 en ChristenUnie mee mogen denken over de voorwaarden voor besteding van de investeringsgelden. Graag werken wij hieraan mee. Met deze toezegging heeft de ChristenUnie besloten om het amendement in te trekken.

Voor de energietransitie wordt nu jaarlijks €200.000,- extra uitgegeven aan duurzaamheidsprojecten en initiatieven. ChristenUnie heeft het voorstel ingediend voor cofinanciering van een project waterstof voor ondernemers. Een aantal ondernemers in Culemborg (met KCB) durven hun nek uit te steken, te investeren en te ervaren hoe een voertuig rijdt op waterstof. Hiervoor wordt in 2022 € 50.000,- gereserveerd.

3. Investeer nu in de (bestaande) lokale samenleving.  Op dit punt is er veel bereikt. Er is een toezegging voor uitbreiding van de structurele subsidie voor Jobhulp en Present. Bij de besteding van de gelden voor de culturele sector krijgen wij regelmatig een update hoe dit geld besteed gaat worden aan de bestaande culturele instellingen. ChristenUnie vindt het belangrijk dat de lokale bestaande culturele instellingen kunnen blijven voortbestaan in deze coronacrisis.

In de huidige overspannen huizenmarkt worden goedkope woningen onbereikbaar/betaalbaar voor starters en mensen met een modaal inkomen. ChristenUnie wil maatregelen nemen voor de meest kwetsbare mensen. En heeft een amendement ingediend voor een projectsubsidie van € 50.000,-. In een pamflet hebben wij vier maatregelen benoemd om met creatieve (tijdelijke) oplossingen aan te geven om het woningaanbod voor starters (tijdelijk) te versnellen.

Er was breed draagvlak voor het flexibel wonen en de positie van de starters. Maar steun voor onze projectsubsidie is te prematuur. Tijdens de vergadering is het amendement omgezet in een motie. Hierin wordt het college opgeroepen om te komen met maatregelen om (tijdelijke) starterswoningen en door doorstroom van woningen voor starters en doorstromers met een modaal inkomen te bevorderen. Deze maatregelen worden meegenomen in de woonagenda die binnenkort aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. De motie is unaniem aangenomen.

In mijn eerste algemene beschouwingen heeft u kunnen lezen over de uitdrukking: wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Met kleine stappen – maar met de onderbouwing van onze alternatieve begroting - hebben wij een bijdrage geleverd om projecten van en voor Culemborg te koesteren en (financieel) te waarderen. Op naar een bloeiend Culemborg!

Download en lees hier de Algemene beschouwingen.