Verkiezingsprogramma 2014-2018

Want we zijn er voor elkaar!

Culemborg is een bijzondere stad, met een unieke geschiedenis en een eigen cultuur. Culemborgers houden van hun stad. Geboren Culemborgers omdat ze er geworteld zijn en van jongs af aan weten wat de stad te bieden heeft. Nieuwe Culemborgers omdat ze bewust hebben gekozen om te gaan wonen op een goed bereikbare plaats met historie, cultuur, natuur, goed onderwijs en goede voorzieningen. De ChristenUnie is een partij die graag medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn en de ontwikkeling van de stad, vanuit de volgende kernwaarden:

  • Hart voor de stad en haar bewoners
  • Helder en eerlijk
  • Samen sterk en veelkleurig

Met elkaar dragen we zorg voor onze stad. Dit doen we door wat goed is te koesteren en uit te bouwen. Maar ook door scherp te letten op misstanden, onrechtvaardigheid en willekeur. In goede en in slechte tijden. De laatste jaren zijn jaren van economische teruggang geweest. Daardoor is een stuk minder gemeenschapsgeld beschikbaar voor regelingen en voorzieningen in de stad. Dat betekent kiezen óf delen: Dingen niet meer doen, óf met elkaar de schouders eronder zetten.

De ChristenUnie geeft de voorkeur aan dat laatste, als het gaat om solidariteit en de veelkleurigheid van de stad. Samen staan we sterk. Het is onze plicht om anderen, die het onvoldoende op eigen kracht redden, te dragen. Tegelijkertijd zijn we een stad met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en rijk aan culturele voorzieningen, in ons aller belang. Goed voor eenieders wooncomfort, maar dus ook voor de “marktwaarde” van de stad. Dit alles met elkaar overeind te houden, dát is de uitdaging. Dat doet een beroep op onze creativiteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Samen knokken voor de kwaliteit van onze stad

In deze tijd hebben we elkaar dus heel hard nodig. Samen moeten we daarbij kunnen bouwen op de gemeente en het gemeentestuur. Want waar de overheid steeds meer rekent op de bijdrage van inwoners, moet de overheid zich ook aanpassen. De overheid is aangesteld voor het borgen van het algemeen belang, in dienst van de gemeenschap. Maar waar dat vroeger vooral ging over het handhaven van regels, zal dat steeds meer betekenen dat de overheid initiatieven van inwoners stimuleert, ondersteunt en een behoorlijke mate van vrijheid geeft. Natuurlijk binnen de kaders die we met elkaar afspreken. Op dat gebied hebben we in Culemborg nog een hele slag te slaan. ChristenUnie Culemborg heeft hier de afgelopen periode al op ingezet - zowel in woord als daad - en wil hierin verder gaan, met uw steun!

Met hoofd, hart en handen

De ChristenUnie heeft hart voor heel Culemborg en al haar inwoners. Daarom zijn we een partij van bruggenbouwers die de handen uit de mouwen steken. We werken actief aan het ondersteunen en met elkaar in contact brengen van inwoners, organisaties, stadsdelen en gemeentelijke instellingen. We luisteren heel goed naar wat er leeft in de stad en vinden het heel belangrijk dat we eerlijk en open met elkaar omgaan. Daarom durven we ook te zeggen waar het op staat. Recht uit het hart, onomwonden en helder. Op de inhoud gericht, met respect voor de persoon. Als het moet, zoeken we dingen tot op de bodem uit. Daarvoor maken we volop gebruik van deskundigheid en kennis in de stad. Onze inspiratie, moed en manier van politiek bedrijven vinden hun wortels in ons geloof. Als christelijke partij kiezen we er bewust voor om te leven in verbondenheid met God en van daaruit met de natuur en de mensen om ons heen.

Als inwoners van onze gemeente zijn we op verschillende manieren op elkaar aangewezen. In school-, bedrijfs- of verenigingsverband, als mantelzorger, vrijwilliger of als lid van een geloofsgemeenschap. Deze verbanden vormen de basis van de samenleving. Dit is de plek waar gemeenschapszin groeit en we aan elkaar gegeven zijn om elkaar te ondersteunen. Daar wil de ChristenUnie in investeren, met alle middelen die ons ter beschikking staan. Want we zijn er voor elkaar!

De manier waarop we een bijdrage leveren aan onze stad, hebben we in zeven thema’s verder uitgewerkt:
1. Samen bouwen: een nieuwe rol voor overheid, inwoners en ambtenarenapparaat
2. Samen leven: groei in verbinding tussen de wijken, geloofsgemeenschappen, zorg en onderwijs
3. Samen zorgen: omzien naar kwetsbare doelgroepen en personen
4. Groen wonen en leven: Culemborg als groene en duurzame community
5. Praktisch verbonden: bereikbaarheid op maat, van wijk tot wijk; van mens tot mens
6. Kleurrijke dwarsverbanden: verbinden van kunst, onderwijs en ( jeugd)cultuur
7. Samen winnen: verbinden van economie, techniek en duurzaamheid

Verkiezingsprogramma downloaden