Speerpunten 2010-2014

Groeien in verbinding

Onze mooie Lekstad heeft veel kwaliteiten, die nog niet optimaal benut worden. Juist in economisch moeilijke tijden hebben we elkaar nodig. De ChristenUnie wil mensen en mogelijkheden bij elkaar brengen om onze stad als ‘Brugstad’ tot bloei te brengen. Daarom gaat de ChristenUnie voor groei in verbondenheid.

Thema: ‘Groeien in verbinding’

Oplossingen lijken in deze tijd van economische teruggang wellicht nog moeilijker dan anders. De ChristenUnie ziet hierin echter ook kansen: er wordt een beroep gedaan op onze creativiteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.Geïnspireerd door ons geloof en gedreven door de liefde van Christus willen wij bruggen slaan tussen mensen, organisaties, geloofsgemeenschappen en stadsdelen die nu nog grotendeels los van elkaar opereren. We zijn meer dan vroeger op elkaar aangewezen, maar wat we met elkaar kunnen bereiken kan heel verrassend en vernieuwend zijn!  De CU wil als christelijke, sociale en groene partij de handen uit de mouwen steken en investeren in gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Beleidsprioriteiten liggen hierbij in de thema’s integratie, zorg en duurzame economie. Concreet betekent dit aandacht voor:

1. Samen leven:
Groei in verbinding tussen de wijken, geloofsgemeenschappen, zorg en onderwijs.
Sociale cohesie ontstaat als er sprake is van samenwerking tussen inwoners van de stad of een wijk, onderlinge solidariteit ervaren wordt en er sprake is van betrokkenheid op elkaar.
Actiepunten:

- Integrale ‘totaalaanpak’ van onderwijs, integratie en veiligheid, waarbij extra ketenregisseurs worden aangesteld en ordehandhaving wordt versterkt;
- Wijkagenten en wijkverpleegkundigen terug in het straatbeeld, die makkelijk aanspreekbaar zijn en alle mensen van naam en gezicht kennen;
Invoeren van ‘coach-systeem’ voor begeleiden probleemjongeren naar ander gedrag, aanmoedigen van goed gedrag.

2. Samen zorgen
Verbinden van zorgaanbieders en investeren in sociale doelgroepen
.
De ChristenUnievindt het belangrijk dat er vanuit de overheid aandacht is voor de kwetsbaren in onze samenleving. Eenzaamheid komt in alle geledingen van de samenleving voor. De CU wil ter preventie aandacht voor sociale cohesie en zingeving stimuleren. Binnen de zorg merken we de gevolgen van het ‘marktdenken’. Alle Culemborgers moeten in staat gesteld worden hun eigen levenspatroon vorm te geven. Na de invoering van de WMO is nog duidelijker geworden dat een sterk georganiseerd vrijwilligerswerk noodzakelijk is.
Actiepunten:

- Zorg op maat leveren aan ouderen, zodat zij kunnen blijven functioneren in de maatschappij;
- De gemeente werkt actief aan voorkoming en genezing van verslaving;
- Blijven streven naar een huisartsenpost in de Barbarakliniek zodat medische hulp in acute gevallen tijdig geboden kan worden.

3. Samen winnen
Verbinden van economie, techniek en duurzaamheid.

De samenleving draait niet alleen om geld, maar ook om mensen. De ChristenUnie zet zich in voor het creëren van lokale werkgelegenheid, toegankelijke voorzieningen voor ondernemers en passende ondersteuning voor bedrijvigheid. Hierbij  zetten we in op duurzame innovatie, om te zorgen dat we op een goede manier aan het werk blijven.
Actiepunten:

- Creëren werkervaringsplaatsen
, met specifieke aandacht voor de meubelindustrie en de zorgsector;
- Stimuleren van duurzame innovatie door het begeleiden en inspireren van ondernemers.
- Investeren in toerisme door aanleg van fiets-, wandel- en kanoroutes rond de stad en landelijke campagne voor de bekendheid van Culemborg als Parel van Midden-Nederland ;
- Bescherming van kleine ondernemers door evaluatie en mogelijke inperking van het aantal koopzondagen.

Download Verkiezingsprogramma 2010-2014