Economie & financiën

Samen winnen:
Verbinden van economie, techniek en duurzaamheid

De wereld zit momenteel in een recessie. Hoe de economische ontwikkelingen in de komende jaren zullen zijn, valt onmogelijk te voorspellen. Naast bedreigingen zoals afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid, biedt deze situatie ook kansen om tot een duurzamere economie te komen. Ook in Culemborg hebben we te maken met werkeloosheid en zijn mensen en bedrijven in de problemen geraakt door de recessie. Vanwege de economisch moeilijkere tijden is het is meer dan ooit de plicht van de gemeente om duidelijk te maken waaraan ze haar geld uitgeeft en hoe dit bijdraagt aan de bloei van de gemeente.

De ChristenUnie wil zich vooral inzetten voor gemeentelijke voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de kwetsbaren in onze samenleving en hen hiermee een goede en herkenbare plaats in de maatschappij geven. De samenleving draait niet alleen om geld, maar om mensen. Wij willen ons sterk maken voor creëren van lokale werkgelegenheid, toegankelijke voorzieningen en passende ondersteuning voor onze inwoners.

In deze tijd van recessie is het van groot belang dat lokale, en dus kleine tot middelgrote ondernemers blijven bestaan. Culemborg moet deze ondernemers actief ondersteunen en meedenken met het ontwikkelen van innovatieve, duurzame en groene activiteiten. Te denken valt aan het stimuleren van een duurzame meubelindustrie, milieubewuste en innovatieve akkerbouw en veeteelt en andere vormen van creatief ondernemerschap binnen de gemeentegrenzen. Ook vindt de ChristenUnie dat de binnenstad en aanloopstraten de aangewezen plek is voor detailhandel. Uitbreiding van winkeloppervlak op andere plaatsen in Culemborg is zeer ongewenst en wordt door de ChristenUnie ook zoveel mogelijk tegengegaan. De bereikbaarheid van de binnenstad wordt vergroot. Daarom is nieuw onderzoek naar de haalbaarheid van een stadsbus nog steeds een belangrijke prioriteit.
Culemborg dient het algemeen belang te waarborgen en bij het bepalen van openstellingbeleid ook te kijken naar de kleine ondernemer. De ChristenUnie gunt iedere inwoner van Culemborg zijn/haar rustmoment en wil daarbij kleine zelfstandigen in bescherming nemen tegen grote winkelketens, daar waar nodig. De ChristenUnie is overtuigd van het heilzame effect van een collectieve rustdag in een economie die door de vervaging tussen werk en privé steeds hectischer wordt.

Voor de ChristenUnie betekent dit concreet:

 • Stimuleren van werkgelegenheid door het ondersteunen van creatief ondernemerschap en duurzame innovatie bij de meubelindustrie, midden- en kleinbedrijf en ZZP-ers. Mogelijke middelen hiervoor zijn vestigingssubsidies, specifieke reserveringen in het bestemmingsplan en een helder inkoopbeleid van de gemeentelijke organisatie.
 • Sociaal ondernemen wordt ook lokaal beloond, ook voor bestaande ondernemers.
 • Onderzoek naar nieuw concept stadsbus om bereikbaarheid centrum te waarborgen.
 • Detailhandel wordt geconcentreerd in het centrum en niet op nieuwe locaties toegestaan.
 • Stageplaatsen voor leerlingengroepen die moeilijk een plaats kunnen vinden op de arbeidsmarkt worden bevorderd, waarbij de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft.
 • Strenger monitoren en het bij de bevoegde instanties aanmelden van grootschalige zwartwerkpraktijken op het industrieterrein.
 • Monitoren van vastgoedtransacties die kunnen duiden op witwassen van crimineel verworven tegoeden.
 • Opvoeding van kleine kinderen wordt als ‘passend werk’ beschouwd voor alleenstaande ouders, waarbij ouders worden begeleid bij verdere scholing.
 • Optimaal benutten van de expertise van de ambtenaren in plaats van externe bureaus
 • Evaluatie van de zondagsopenstelling; bescherming van kleine ondernemers en stimuleren van onthaasting door beperking van de bestaande zondagsopenstelling.
 • Voor de bevoorrading van winkels in de binnenstad moeten ruime ‘venstertijden’ worden gehanteerd met minimale hinder voor het winkelend publiek en aanwonenden.
 • Er komt één ondernemersloket waar bedrijven met alle (aan)vragen terecht kunnen.
 • Duurzame (her) inrichting van bedrijfsterreinen met klimaatneutrale voorzieningen.
 • Investeren in toerisme door het nog aantrekkelijker maken van de stad, onder andere door de aanleg van fiets-, wandel- en kanoroutes in/rond de stad
 • Het koppelen van een toeristische website aan de gemeentewebsite.
Labels

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht