Natuur & milieu

Natuur & Milieu

Groen wonen en leven:
Culemborg als groene en duurzame community

Culemborg scoort hoog met de biodiversiteit aan planten en dieren, die in de stad en het omliggende buitengebied hun thuis hebben gevonden. Culemborg heeft door haar investeringen en ervaringen rond de ecowijk EVA Lanxmeer een internationale reputatie op het gebied van duurzaam wonen. Dat schept verplichtingen, met name ten aanzien van toepassing van de geleerde lessen in de andere stadswijken.

De ChristenUnie ziet de natuurlijke omgeving als geschenk en vindt dat we er zuinig op moeten zijn. Daar varen we allemaal wel bij, net als toekomstige generaties. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt en stimuleert, waarin mensen werken aan een beter milieu. De gemeente moet ook zelf ambities hebben om te werken aan een beter milieu. De ChristenUnie ondersteunt het scheiden van afval. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval zien als grondstof. We moeten naar een circulaire economie. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik en kan de afvalstoffenheffing naar beneden. De manier waarop dit gebeurt is echter wel cruciaal. Het systeem dat nu door de AVRI is ingevoerd, dreigt inwoners aan te zetten tot dumpen van afval en de (financiële) beloning voor goed gedrag is onvoldoende duidelijk.

Ook is het belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. Stadslandbouw is daar een goed idee voor. Het verlevendigt de stad, brengt onze voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder. De Culemborgse stadsboerderij Caetshage en vergelijkbare initiatieven verdienen daarom (praktische) steun vanuit de gemeente. Zeker als deze initiatieven ook gekoppeld zijn aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals het bieden van een dagbesteding aan mensen met een beperking of werkervaringstrajecten.

Het wordt gelukkig steeds eenvoudiger om zelf energie op te wekken. Als steeds meer mensen zonne-energie gaan opwekken, neemt het gebruik van fossiele brandstof af. De gemeente stimuleert mensen om zelf zonnecellen te plaatsen. De gemeente doet alles om zelf zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie op te wekken. Daarom wordt geïnvesteerd in duurzame straatverlichting, elektrische auto’s in het gemeentelijk wagenpark en zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Daar waar mogelijk wordt het groen in de openbare ruimte beheerd door bewoners.

Voor de ChristenUnie betekent dit concreet:

  • Natuur in en rond de stad is belangrijk, daarom niet alles volbouwen. Het stadsgroen uitbreiden, variëren en verbinden met het groene buitengebied
  • Daken van (semi)openbare gebouwen in Culemborg worden benut voor zonne-energie. De gemeente neemt hierin het voortouw, bewonerscollectieven en particulieren worden hiermee in staat gesteld om duurzaam energie op te wekken.
  • Bij omgevingsvergunningen en nieuwbouwprojecten wordt een groenbeeld opgesteld, zodat voldoende groen in en om woonwijken wordt gegarandeerd
  • Meer mogelijkheden creëren om te genieten van natuur in/rond Culemborg door het aanleggen van nieuwe groenstroken, fiets- en wandelpaden.
  • Principes van ecowijk EVA Lanxmeer in andere wijken toepassen: gezamenlijk inrichten en beheren van stadsgroen door wijkbewoners
  • Ondersteuning van de kinderboerderij en stadsboerderij Caetshage door het aanbieden van een versterkte rol in Natuur en Milieu Educatie (NME) en participatietrajecten ten behoeve van re-integratie.
  • Verplichte straatschoonmaak op nieuwjaarsdag voor mensen die vuurwerk afsteken
  • Tijdelijke inrichting van ecologische stadsparken (urban farming/reizende tuinen) op braakliggende percelen.
  • De carpoolplaatsen langs de N320 bij de A2 te vergroten en sociaal veiliger te maken.
  • Onderzoeken waar en in welke mate oplaadpunten voor elektrische auto’s en -fietsen wenselijk zijn in Culemborg


Labels

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht