Bestuur

Avondimpressie Culemborg 04

Samen bouwen:
Een nieuwe rol voor overheid, inwoners en ambtenarenapparaat

Nu de overheid minder (gemeenschapsgeld) te besteden heeft, is de neiging groot om nogal bruusk terug te treden en het aantal kerntaken zo snel mogelijk tot een minimum te beperken. Subsidies worden in rap tempo afgebouwd, waarbij instanties die hiervan afhankelijk waren sneller op eigen benen moeten komen te staan, dan eigenlijk mogelijk is, zoals bij het theater en de muziekschool. Aan de andere kant komen er veel nieuwe taken op de lokale overheid af, omdat deze door de landelijke overheid wordt overgedragen aan gemeenten. Ondanks dat dit eerder zo was afgesproken, komt dit door de economische crisis op een ongelegen moment. Door de landelijke overheid wordt het namelijk als een ideale mogelijkheid gezien om samen met de overheveling tegelijkertijd de nodige bezuinigingsdoelstellingen te halen. Zo worden taken met de helft van het benodigde geld bij gemeenten neergelegd. Dit plaatst bewoners direct voor een dilemma: Voorzieningen schrappen (zodat een steeds schraler stadsbeeld ontstaat), hogere lasten accepteren (direct van invloed op de eigen portemonnee) of samen taken en activiteiten overnemen (zodat we minder vrije tijd overhouden). De ChristenUnie vindt het van groot belang dat de overheid dienstbaarheid centraal stelt, waarbij steeds wordt gezocht naar een goede balans tussen het algemeen belang en de belangen van individuele inwoners, organisaties en bedrijven.

De ChristenUnie beseft dat Culemborg snakt naar een verandering van de bestuurscultuur, die nogal eens als regentesk en gesloten ervaren wordt. De ChristenUnie zet daarom vol in op een gemeentelijke organisatie die beseft dat het voor de samenleving in het leven is geroepen en daarom het algemeen belang en de publieke gerechtigheid dient. De stad vraagt om een gemeentebestuur dat open en transparant functioneert. De ChristenUnie hecht aan een gemeentelijk apparaat die een goede plek biedt om te werken en waar ambtenaren in dienst staan van de stad. Dat betekent ‘van buitenaf naar binnen toe’ denken, vanuit kansen en wettelijke mogelijkheden in plaats van redeneren vanuit beperkingen en regels. Willen we de diversiteit in de stad behouden, dan zullen steeds meer taken door inwoners en inwonerscollectieven moeten worden overgenomen. Dit heeft direct gevolgen voor de verhoudingen tussen gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, het ambtenarenapparaat en de betrokken inwoners. Wat de ChristenUnie betreft moet hier duidelijkheid worden geschapen, waarbij de democratische legitimatie van nieuwe bestuursvormen ten allen tijde moeten worden gewaarborgd.

Traditioneel samenwerkingsmodel                               Gewenst samenwerkingsmodel

Steeds meer taken worden uitgevoerd in regioverband. Omdat het regiobestuur niet rechtstreeks wordt gekozen, moet de gemeenteraad scherp toezien op wat hier gebeurt en wordt besloten. De afvaardiging vanuit het college moet vooraf duidelijk mandaat halen en krijgen en achteraf verantwoordelijkheid afleggen, zoals steeds bij gemandateerd bestuurderschap.

Voor de ChristenUnie betekent dit concreet:

 • De ChristenUnie staat voor een effectieve en betrokken overheid die inwoners en inwonerscollectieven de vrijheid geeft om initiatieven te ontplooien, binnen de kaders die door de democratische besluitvorming worden gesteld. Daarvoor moet het volgende gebeuren.
  • De bestuurscultuur gaat op de schop: Het college van Burgemeesters en Wethouders staat in dienst van de gemeenteraad, die het hoogste gezag in de gemeente vormt. De focus van het college dient daarom te liggen bij de Raad en – in het verlengde - bij wat in de samenleving speelt. Van daaruit stuurt het College het ambtenarenapparaat aan en werkt daarbij intensief samen met de Raad om de samenleving te dienen.
  • Nu het gemeentebestuur ervoor kiest om taken over te dragen aan inwoners(collectieven), dan moet dat gebeuren in gezamenlijke verantwoordelijkheid en rechtstreekse communicatie tussen inwoners en de gemeenteraad. De gemeenteraad geeft duidelijke kaders aan, bewoners zijn primair verantwoordelijk voor invulling en uitvoering. Het college heeft in deze situatie een verbindende rol, ambtenaren een adviserende en ondersteunende.
  • Bewoners(collectieven) die zich inzetten voor (beheer)taken worden actief ondersteund, zoals Watersportvereniging De Helling, die de haven beheert. Bewoners(collectieven) zijn zelf verantwoordelijk voor (alternatieve) inkomsten.
  • De werkorganisatie (het ambtenarenapparaat) wordt gestuurd op effectiviteit, medewerkertevredenheid en integriteit.
 • Culemborg is onderdeel van Regio Rivierenland. Om te zorgen dat besluitvormingsprocessen in dit kader voldoende democratisch verlopen, worden betrokken bestuurders verplicht vooraf uitdrukkelijk mandaat te vragen en achteraf uitgebreid verantwoording afleggen.
 • De uitvoering van stadsvernieuwing en grondexploitatie wordt teruggebracht naar een niveau dat past bij de huidige tijd. De toekomst van de stad is gebaat bij een historisch besef en perspectief. De gemeente moet niet teveel hooi op de vork nemen. Zowel bij stadsuitbreiding als stadsvernieuwing staat kwaliteit voorop, waarbij nieuwe bewoners en omwonenden in een gelijkwaardige positie actief worden betrokken in de vormgeving van het gebied.
Labels

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht