Zorg & Welzijn

Thuiszorg-NB-large_2008_9_219546-72-610

Samen zorgen:
Omzien naar kwetsbare doelgroepen en personen

De ChristenUnie constateert dat de meeste burgers gelukkig goed in staat zijn hun eigen ‘levenspad’ vorm te geven. Wij willen er vooral zijn voor die burgers die dat niet kunnen. Het gemeentelijk beleid moet er op gericht zijn op zoek te gaan naar kwetsbare medeburgers, zonder inbreuk te doen op het persoonlijk leven en persoonlijke leef- en beleefsfeer van mensen.
Een groeiend aantal mensen in Culemborg leven onder het minimum inkomen.

Door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verstrekt de gemeente zorgvoorzieningen op het gebied van woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen. In de praktijk fungeert de Wmo als een bezuinigingsmaatregel waardoor de zorgverlening tot een bedenkelijk niveau is uitgekleed. Uit Culemborgse verzorgingscentra ontvangen we regelmatig signalen van schrijnende situaties waar bewoners/patiënten te lijden hebben van onvoldoende personele inzet.

De komende jaren vinden drastische veranderingen plaats, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Zorg, Arbeidsparticipatie en Jeugdzorg bij de gemeenten komt te liggen. De voorbereiding daarop is in volle gang. Deze decentralisatie gaat gepaard met een forse bezuiniging op het oorspronkelijke budget. Er bestaat een gevaar dat de veranderingen zich vooral zal richten op het verschuiven van bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar het moet om de inhoud gaan. De zorg moet dichter bij de mensen komen en in betere samenhang met hun omgeving worden geregeld. De continuïteit van deze zorg moet gewaarborgd blijven en het aanbod moet vernieuwd en verbeterd worden. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt overgeheveld naar de gemeente, terwijl nog niet helder is hoe hier vorm aan wordt gegeven. Er dreigt een mismatch tussen hulpvraag en -aanbod

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er vanuit de overheid aandacht is voor de kwetsbaren in onze samenleving, zoals ‘rugzakjongeren’, probleemgezinnen, minder validen, bijstandsmoeders en inwoners op hoge leeftijd, al dan niet in combinatie met gezondheidsproblemen. Eenzaamheid komt in alle geleden van de samenleving voor. Binnen de zorg merken we de gevolgen van het ‘marktdenken’. Deze zijn niet altijd positief. Culemborg merkt de gevolgen van de heersende economische crisis. Dit leidt tot een toenemende werkloosheid, waarbij een jonge generatie ‘verloren’ dreigt te gaan.

Vanwege het preventieve karakter verdient jongerenbeleid prioriteit. Bij zorginkoop zal de gemeente moeten redeneren vanuit de positie van de zorgvrager. Daarbij is het ook van belang om oog te houden voor de positie van hulpverleners. Na de invoering van de Wmo is nog duidelijker geworden dat een sterk georganiseerd vrijwilligerswerk noodzakelijk is. De ChristenUnie wil werkloze Culemborgers helpen met werkervaring en –ritme door zinvol vrijwilligerswerk.

Voor de ChristenUnie betekent dit concreet:

  • Jongerenbeleid wordt een speerpunt in Culemborg. Dit beleid is gericht op het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en preventie, in samenwerking met onderwijsinstellingen.
  • Zorg op maat leveren aan ouderen, bijvoorbeeld via ondersteuning van mantelzorgers, zodat zij kunnen blijven functioneren in de maatschappij en langer thuis kunnen blijven wonen.
  • Investeren in het werven, inzetten en ondersteunen van sociale netwerken en vrijwilligers die extra zorg en aandacht kunnen bieden in aanvulling op de professionele zorg.
  • Er komt een sociale ombudsman waar zorgcliënten en -medewerkers anoniem melding kunnen doen van schrijnende situaties.
  • Verbetering van laagdrempelige toegang tot minimavoorzieningen en schuldhulp in nauwe samenwerking met maatschappelijk werk, kerken en de voedselbank.
  • De gemeente werkt actief aan voorkoming, begeleiding en afkicken van verslaving.
  • De gemeente koopt geen zorg in bij organisaties waar te veel management aanwezig is en veel bestuur- en directieleden buitensporige salarissen krijgen.
  • De gemeente blijft huisartsen in Culemborg oproepen om in samenwerking eerstehulpverlening ook zoveel mogelijk buiten kantooruren in de stad beschikbaar te krijgen.
  • De gemeente helpt werkzoekenden met het creëren van werkervaringsplekken op maat. Het participatiehuis alleen is onvoldoende. Ondernemers worden actief voorgelicht en ondersteund bij et stage laten lopen, in dienst nemen en daarbij begeleiden van mensen die weer deel kunnen en willen gaan uitmaken van het arbeidsproces.
  • De lokale aandacht voor ontwikkelingssamenwerking (o.a. via SCOS) wordt benut om inwoners van Culemborg bewust te maken van internationale vraagstukken en solidariteit.
Labels

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht