Integratie, onderwijs & veiligheid

Samen leven:
Groei in verbinding tussen de wijken, geloofsgemeenschappen, zorg en onderwijs

Integratie & Onderwijs
Niet overal in de gemeente komen sociale verbindingen vanzelf tot stand. Het blijft bijvoorbeeld een uitdaging om probleemjongeren op het goede spoor te krijgen, die nog steeds voor overlast zorgen. In buurten met veel allochtonen en mensen met een lager inkomen heersen spanningen en zijn er integratieproblemen. Ook is er nog teveel schooluitval onder jongeren, met name wanneer zij afkomstig zijn uit zwakkere milieus. Mensen uit meer welgestelde bevolkingsgroepen zijn dikwijls zelfredzaam, maar leven nogal eens op zichzelf. Hiermee doen zij zichzelf en anderen (onbewust) tekort.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat verschillende groepen met elkaar op trekken en van elkaar (blijven) leren. Sociale cohesie ontstaat als er sprake is van: samenwerking tussen inwoners, onderlinge solidariteit ervaren wordt en er sprake is van betrokkenheid op elkaar. Wij zijn van mening dat verenigingen en kerken een belangrijke bijdrage aan sociale cohesie leveren.
De belangrijkste verbinding is de band tussen ouders en hun kinderen. Daarom wil de ChristenUnie dat ouders, die kiezen om thuis te zijn zolang kinderen jong zijn (0-4 jaar) een gelijke toegang hebben tot peuterspeelzaalwerk, net als ouders die kiezen voor kinderopvang. Aan de ene kant om deze kinderen een goede voorbereiding voor de basisschool te bieden. Aan de andere kant om ervoor te zorgen dat de kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan zoveel mogelijk uit verschillende bevolkingsgroepen afkomstig zijn, zodat ze veel leren van elkaar.

Veiligheid
Bij alle ontwikkelingen blijft de overheid verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Spanningen tussen bevolkingsgroepen moeten worden erkend, benoemd en opgelost. Alle vormen van straatterreur moeten met alle mogelijke middelen worden bestreden: er moeten duidelijke grenzen worden gesteld die daadkrachtig worden gehandhaafd. Het jongerenbeleid moet gericht zijn op preventie, waarbij duidelijke grenzen gesteld worden die consequent worden nageleefd. De ingezette integrale veiligheidsaanpak die in Terweijde is begonnen en ook in Achter de Poort wordt toegepast, moet worden doorgezet. Doorlopend evaluatie is hierbij wel heel belangrijk. Zo wordt duidelijk wat wél en niet werkt en wordt verspilling en ergernis door het inzetten van onnodige veiligheidsmaatregelen voorkomen.

Voor de ChristenUnie betekent dit concreet:

  • Werken vanuit een integrale ‘totaalvisie’ op onderwijs, inburgering en veiligheid
  • Bereikbaar houden van peuterspeelzalen (PSZ-werk) voor kinderen uit éénverdienergezinnen met een modaal inkomen. (Zwakke) kinderen in de peuterspeelzaal zijn gebaat bij een zo groot mogelijke diversiteit van de groep, omdat kinderen vooral van elkaar leren. Alternatieven als Peuterspeelinloop onderzoeken, waarbij de gemeente ruimten faciliteert, het pedagogisch klimaat borgt en de ouders de coördinatie en zorg leveren.
  • Faciliteren van mogelijkheden voor kinderopvang en BSO met eigen identiteit, aansluitend bij de verschillende soorten basisscholen.
  • Verbeteren balans in diversiteit in woningaanbod in de wijken: Er is een inhaalslag nodig voor sociale huurwoningen en starterwoningen.
  • Stimuleren van wijk(schoonmaak)acties en het beschikbaar stellen van materiële middelen hiervoor.
  • Sportverenigingen stimuleren om intern integratie te bevorderen en deel te nemen aan activiteiten in de stad.
  • Bijstandsgerechtigden inzetten voor buurtwerk: versterkt het leven in de wijk en vergroot de maatschappelijke participatie; vrijstelling voor alleenstaande ouders met kinderen tot 4 jaar
  • Aanbieden van opvoedingsondersteuning door workshops en cursussen, bijvoorbeeld in samenwerking met het CJG, MEE en de Family Factory, zodat ouders worden versterkt in hun eigen verantwoordelijkheid.
  • Invoeren van wijkwethouders met elk een stadsdeel als aandachtsgebied. Op die manier functioneren zij als verbindingsofficieren naar de samenleving toe.
  • Stoppen met cameratoezicht als te weinig efficiënt hulpmiddel bij het realiseren van veiligheid op straat. De ChristenUnie ziet liever agenten te voet en op de fiets in de wijk.
Labels

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht