Verkeer & Mobiliteit

Verkeer & Mobiliteit

Hecht Verbonden: Bereikbaarheid op maat: van wijk tot wijk, van mens tot mens

Culemborg loopt tweemaal daags vast in een oneindige stroom vuiluitstotende vierwielers. Op de Stationssingel en de Tunnelweg staat het verkeer dagelijks vast. Mobiliteit is zowel een groot goed als een probleem (vervuiling, lawaai e.d.). Het is zaak een goede balans te vinden en de (auto)mobiliteitsstromen te beheersen. Ook de ontsluiting van en de verbinding tussen de wijken in Oost en West laat veel te wensen over. Daarnaast zijn er tal van onoverzichtelijke verkeerssituaties waarbij kwetsbare verkeersdeelnemers aan het kortste eind trekken. Dat kan anders en moet anders.

De ChristenUnie staat voor veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Hoe integraler het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid benaderd worden, hoe beter. Dit vergt een langetermijnvisie. De ChristenUnie maakt zich hard voor een robuust, snel, comfortabel en fijnmazig netwerk van geasfalteerde fietspaden en/of fietsroutes; ze houdt daarbij rekening met groeiende aantallen fietsers, fietsers met verschillende vaardigheden en een verdere groei van het aantal fietsers in de toekomst. De gemeente onderhoudt de fietspaden goed en regelmatig en vergeet de fietsroutes niet bij het strooien. Barrières voor het fietsverkeer worden tegengegaan door het aanleggen van doorgaande en vrijliggende fietsroutes voor zowel woon-werk als recreatief verkeer. De gemeente draagt er zorg voor dat vanuit de stad fietsers binnen tien minuten in de recreatieve ruimte kunnen zijn om een ommetje te maken.

Actiepunten:

 • Aanleg van doorgaande fietsroutes in Noord/Zuid en Oost/West richting door:
  -   Aanleg vrijliggend fietspad langs de schoolroute van Everdingen - Culemborg
  -   Verbreden van het ‘Melkbrugje' tussen de Parallelweg-West en Parallelweg-Oost.
  -   Nieuw onderzoek naar mogelijkheden voor verbreding van Vianense Poort
  -   Invoeren van fietsstraten waar met borden wordt aangegeven dat de auto te gast is met snelheidsbeperkende maatregelen waar het fietsverkeer ongehinderd kan passeren en het autoverkeer snelheid moet minderen
 • Stimuleren regionale fietsverkeer naar Houten, Utrecht en Zeist door onderzoek naar de mogelijkheden en financiering van een fietspad over/langs spoorbrug (evt. naar Nijmeegs model).
 • Herinrichten van de vele onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituaties in de stad. De filosofie dat dit ‘het verkeer remt’ gaat veelal ten koste van de veiligheid van fietsers en overstekende bejaarden en kinderen.
 • De Lekdijk wordt in de weekenden een autoluwe zone. In de weekenden is de dijk een onveilige plek door racemotors die wandelaars en fietsers van de weg af drukken. Motoren en sluipverkeer kunnen eenvoudig worden geweerd. Hierbij blijft de bereikbaarheid van ´Werk aan het spoel´ en aanwonende gegarandeerd, waar fietsers en wandelaars van de mooie omgeving kunnen genieten.
 • Verbieden van paalposters die de aandacht afleiden bij straathoeken/verkeerspleinen en in de directe omgeving van scholen.
 • Directe aansluiting van de wijk Voorkoop op N320
 • Het verbeteren van fietsenstalling bij winkelcentra, huisartsen, polikliniek, etc.
 • Ondersteunen ‘Bus Plus’-plan van de SP

« Terug

Reacties op 'Verkeer & Mobiliteit'

Erik Stroomberg
Geplaatst op: 31-08-2009 22:43 Quote
"De Lekdijk wordt een autoluwe zone". Met veel subsidegeld wordt nu Werk aan het Spoel opgeknapt met o.a. horeca en een openluchttheater. Voorkomen moet worden dat door het beperken van de toegangkelijkheid van de Lekdijk deze voorzieningen geen overlevingskracht hebben om het gerestaureerde Werk aan het Spoel te onderhouden.
Hendrikus
Geplaatst op: 01-09-2009 20:42 Quote
De bereikbaarheid van Werk aan het Spoel is niet in het geding als het bruggetje bij de Fort Everdingen een fietsbrug wordt. Dit betekent dat bij beide forticaties een 'doodlopende weg'-bord wordt geplaatst met toevoeging 'behalve voor fietsers'. Naast motorcoureurs kan hiermee ook het sluipverkeer worden geweerd, terwijl bestemmingsverkeer ongehinderd vanaf de kant van Culemborg de Lekdijk in en uit kan.
Erik Stroomberg
Geplaatst op: 10-09-2009 18:44 Quote
Culemborg - Scoort goed op gebied verkeersveiligheid (bericht uit de pers van 10 September 09)
De verkeersveiligheid in de gemeente Culemborg is hoog. Dat blijkt uit de jaarlijkse ongevallenrapportage. Het aantal ongevallen met deelnemers aan het langzame verkeer zoals voetgangers en fietsers is beperkt. De ongelukken die in Culemborg voorkomen worden voornamelijk veroorzaakt door het niet verlenen van voorrang. De belangrijkste knelpunten op het gebied van verkeersonveiligheid zijn al aangepakt.

De ongevallenrapportage wordt elk jaar gebaseerd op de gegevens van het ROVG (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Gelderland) en de provincie Gelderland. Daaruit blijkt dat de verkeersveiligheid in de gemeente Culemborg hoog is. De laatste jaren blijft het aantal slachtoffers rond de 0,5 slachtoffers per 1000 inwoners.

De belangrijkste knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid zijn reeds aangepakt. Zo heeft de rotonde aan de Wethouder Schoutenweg/Laan naar Parijsch/Rietveldseweg een vrijliggend fietspad gekregen en is de kruising van de Otto van Reesweg met de Jan van Riebeeckstraat heringericht. De komende tijd wordt verder gewerkt aan het invoeren van een eenduidigere manier van voorrang verlenen, passend bij de geldende maximum snelheid en volgens de eisen van Duurzaam Veilig.

Ondanks alle inspanningen van de gemeente blijft de weggebruiker zelf echter de belangrijkste schakel bij het voorkomen van ongevallen.


Nieuw bericht