Integratie & Onderwijs

Integratie & Onderwijs

Samen leven: Groei in verbinding tussen de wijken, geloofsgemeenschappen, zorg en onderwijs

 

 

Niet overal in de gemeente komen sociale verbindingen vanzelf tot stand. Het blijft een uitdaging om probleemjongeren op het goede spoor te krijgen die nog steeds voor overlast zorgen. Er zijn problemen met de doorstroom in de woningmarkt: waardoor starters, ouderen en Culemborgers met een laag inkomen moeilijk een woning kunnen vinden. In buurten met veel allochtonen en mensen met een laag inkomen zijn hierdoor problemen ontstaan wat de integratie niet ten goede komt en tot spanningen leidt.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat verschillende groepen met elkaar op trekken en van elkaar (blijven) leren. Sociale cohesie ontstaat als er sprake is van: samenwerking tussen inwoners van een dorp of wijk, onderlinge solidariteit ervaren wordt en er sprake is van betrokkenheid op elkaar. Wij zijn van mening dat verenigingen en kerken al een belangrijke bijdrage aan sociale cohesie leveren. De ChristenUnie constateert dat de meeste burgers gelukkig goed in staat zijn hun eigen ‘levenspad’ vorm te geven. Wij willen er vooral zijn voor die burgers die dat niet kunnen. Het gemeentelijk beleid moet er op gericht zijn op zoek te gaan naar kwetsbare medeburgers, zonder inbreuk te doen op het persoonlijk leven en persoonlijke leef- en beleefsfeer van mensen.

De grootste verbinding is de verbinding tussen ouders en kind. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente voor het belang van het kind, de ouders stimuleren om thuis te zijn zolang kinderen jong zijn (0-4 jaar). Als ouders toch kiezen voor buitenschoolse opvang dan toch initiatieven stimuleren om opvang met eigen identiteit te creëren.

Spanningen tussen bevolkingsgroepen moeten worden erkend, benoemd en opgelost. Alle vormen van straatterreur moeten met alle mogelijke middelen worden bestreden: er moeten duidelijke grenzen worden gesteld die daadkrachtig worden gehandhaafd. Het jongerenbeleid moet gericht zijn op preventie, waarbij duidelijke grenzen gesteld worden die consequent worden nageleefd. Door de gecombineerde inzet van ouders, jongerencoaches, ketenregiseurs, wijkagenten en hulpverleners moet chronische overlast voorgoed tot het verleden horen.

Actiepunten:

  • Integrale ‘totaalaanpak’ van onderwijs, integratie en veiligheid, waarbij extra ketenregiseurs worden aangesteld en ordehandhaving wordt versterkt
  • Invoeren van ‘coach-systeem’ voor begeleiden probleemjongeren naar ander gedrag
  • Stimuleren van diversiteit in mogelijkheden voor kinderopvang en BSO met eigen identiteit, aansluitend bij de verschillende soorten basisscholen
  • Verbeteren balans in woningaanbod in de wijken: er is een inhaalslag nodig voor sociale huurwoningen en starterwoningen.
  • Beschikbaar stellen van middelen voor wijkschoonmaakacties door bewoners
  • Geloofsgemeenschappen stimuleren hun leden actief om een positieve bijdrage aan de stad te leveren, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk en deelname aan het verenigingsleven. Sportverenigingen stimuleren integratie intern, en door als vereniging deel te nemen aan activiteiten in de stad.
  • Stimuleren van samenwerking tussen brede scholen met muziek- en sportverenigingen, welzijnswerk, NVWC en levensbeschouwelijke organisaties.
  • Bijstandsgerechtigden inzetten voor buurtwerk: versterkt het leven in de wijk en vergroot de maatschappelijke participatie; vrijstelling voor alleenstaande ouders met kinderen tot 4 jaar
  • Aanbieden van opvoedingsondersteuning door workshops en cursussen, bijvoorbeeld in samenwerking met de Family Factory.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht