Bestuur & Veiligheid

markt Culemborg.JPG

Zorgzame overheid: Verbinden van burgers en ambtenarij

Er is in de praktijk helaas nog te veel een kloof tussen burgers en overheid. De gemeente investeert in het bevorderen van de maatschappelijke en arbeidsparticipatie. Voorbeelden hiervan zijn een klussendienst, taalprojecten voor allochtone vrouwen, buurtbemiddeling en inzet van buurtouders. Met het Kleine Stedenbeleid wil ze meer perspectief bieden aan de bewoners van Staatsliedenbuurt, Achter de Poort en Nieuwstad, samen met partners zoals welzijnsinstelling ELK, woningbouwverenigingen en natuurlijk de bewoners zelf. De ChristenUnie wil deze focus versterken door ook scholen en geloofsgemeenschappen bij dit project te betrekken.

De ChristenUnie wil een gemeentelijke organisatie die dienstbaar is aan de samenleving en zoveel mogelijk via één loket open, transparant, service- en klantgericht handelt. De ChristenUnie staat dicht bij de burger en zet daarom buurten, wijken en gemeenschappen centraal. Dienstbaarheid is niet soft en is ook niet alleen maar dienstbaarheid aan burgers (niet alleen maar ‘u vraagt, wij draaien’). Het is ook dienstbaarheid aan het algemeen belang en aan de publieke gerechtigheid. Daarin heeft de overheid ook een eigen verantwoordelijkheid.

De gemeente is een dienstbare bondgenoot van de samenleving. Dat betekent niet mensen plat knuffelen of betuttelen. Dat betekent wel zoveel mogelijk verantwoordelijkheden in de samenleving laten of daar terugleggen. Het betekent op z’n minst verantwoordelijkheden delen met partners in de samenleving. De samenleving is er mee gebaat dat er aandacht is voor het publieke, voor het gezamenlijke, voor wat ons bindt. De gemeente ondersteunt daarbij, faciliteert en stelt grenzen waar nodig. Op deze manier draagt de overheid bij aan een bloeiende samenleving.

De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Maar ook burgers, zowel individueel als collectief, hebben hierin een rol. Overheid en burgers werken samen aan een veilige en leefbare samenleving, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden. Het voorkómen van normoverschrijdend gedrag is belangrijk. Handhaving en preventie dienen in evenwicht te zijn. Partners in preventie zijn onder andere welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs en gezondheidszorg. Samenwerking tussen al deze partijen is van belang, maar mag niet uitmonden in overleg zonder resultaten. De gemeente kan hierin een (pro-)actieve en regisserende rol vervullen. Integrale aanpak van het veiligheidsbeleid is daarom noodzakelijk.

Actiepunten:

  • De ChristenUnie staat voor een sobere overheid die ruimte geeft aan particulier initiatief
  • Burgers in een vroeg stadium betrekken bij nieuwbouwprojecten en besluitvormingsprocessen; waarbij duidelijk wordt en is dat er serieus naar mensen geluisterd wordt. De ChristenUnie wil het college hierop actief aanspreken.
  • Verbeteren van de communicatie tussen gemeente en inwoners rondom bouwprojecten. Dit houdt in dat de gemeente de gang van zaken in procedures duidelijk uitlegt en tijdig informeert, van de burger wordt een actieve en betrokken houding verwacht.
  • Invoeren van wijkwethouders met elk een stadsdeel als aandachtsgebied
  • Wijkagenten en wijkverpleegkundigen moeten terug in ons straatbeeld: alle wijken krijgen een eigen agent en zorgverlener die alle mensen van naam en gezicht kennen.
  • Scholen, geloofsgemeenschappen en vereniging worden door het gemeentebestuur actief betrokken bij het Kleine Stedenbeleid.
  • Versterken en uitbreiden van klankbordgroepen en buurtpanels

Voor een uitgebreid artikel met de visie van lijsttrekker Daniël Jumelet op de gebeurtenissen in Terweijde, klik hier.

« Terug

Reacties op 'Bestuur & Veiligheid'

Erik Stroomberg
Geplaatst op: 31-08-2009 22:27 Quote
"Burgers in een vroeg stadium betrekken bij nieuwbouwprojecten en besluitvormings-processen; waarbij ook echt naar mensen geluisterd wordt." Dit actiepunt is voor meerdere uitleg vatbaar. Het luisteren naar mensen betekend niet dat zij altijd hun wensen ingewilligd worden. Als rentmeesters van de gegeven aarde moet je soms in de bestaande ruimtes verdichten of slopen met nieuwbouw om de natuur rondom de stad te sparen. Dit actiepunt is aanvechtbaar.
Erik Stroomberg
Geplaatst op: 31-08-2009 22:35 Quote
"Verbeteren van de communicatie tussen gemeente en inwoners rondom bouwprojecten" De gemeente investeerd veel in communicatie en info-avonden. De opkomst is vaak gering omdat mensen steeds meer individueel leven en geen interresse hebben van wat in de samenleving en hun omgeving leeft. Veel mensen weten niet wie hun buren zijn, laat staan dat zij zich gaan intresseren voor hun omgeving. De kunst is om mensen betrokken te krijgen in hun omgeving. Communicatie werkt alleen als er twee kanten zijn. Je mag van de burger een meer actieve houding verwachten als zij echt willen meedenken.
Nieuw bericht