Natuur & Milieu

Natuur & Milieu

Groen wonen en leven: Verbinding van stedelijke groen met het groene buitengebied

Culemborg heeft door haar investeringen en ervaringen rond de ecowijk EVA Lanxmeer een internationale reputatie op het gebied van duurzaam wonen. Onze Lekstad scoort hoog met de biodiversiteit aan planten, vogels en libellen die in de stad en het omliggende buitengebied hun thuis hebben gevonden. Dat schept verplichtingen. Punt van zorg is de beperkte aanwezigheid van groen in de oudere stadswijken. Maar ook de  regelmatige vissterfte in de stadsgrachten in warme zomermaanden.

De ChristenUnie hecht bijzondere waarde aan een duurzame leefomgeving. Wij willen als goede rentmeesters op een verantwoordelijke en dus duurzame manier omgaan met de schepping. Dat bepaalt onze keuzes op terreinen als natuur, energie en klimaat, maar ook op het gebied van afval, mobiliteit en bebouwing. De verschillende belangen zoals groen, water, wonen, en wegen overvragen de beschikbare ruimte. Het wordt steeds belangrijker dat de overheid duidelijke ruimtelijke keuzes maakt. De belangen van bestaande en nieuwe ruimtevragers moeten goed worden afgewogen.

De ChristenUnie hecht groot belang aan naleving van de doelen zoals die zijn verwoord in het klimaatakkoord dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk (Ministerie VROM) hebben gesloten:  reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020 (ten opzichte van 1990) en energiebesparingspercentage van 2% per jaar. Veel staat er op papier. Nu de uitwerking nog. Gemeenten vervullen een zeer belangrijke voorlichtende en faciliterende rol in dit geheel. Zij staan immers dicht bij de burger (loketfunctie), maar hebben ook een voorbeeldrol.

Actiepunten:

 • Natuur in en rond de stad is belangrijk, daarom niet alles volbouwen. Het stadsgroen uitbreiden, variëren en verbinden met het groene buitengebied
 • Meer mogelijkheden creëren om te genieten van natuur in/rond Culemborg door het aanleggen van nieuwe fiets- en wandelpaden
 • Principes van ecowijk EVA Lanxmeer in andere wijken toepassen: gezamenlijk inrichten en beheren van stadsgroen door wijkbewoners
 • Herstel van stroming in De Meer en Singels voor een betere waterkwaliteit
 • Gericht oeverbeheer ter verbetering van leefomgeving voor de IJsvogels in onze stad
 • Meer werk maken van een schone stad. Actief tegengaan van afval en hondenpoep op straat door strengere regels en (alternatieve) straffen van overtreders.
 • Verplichte straatschoonmaak op nieuwjaarsdag voor mensen die vuurwerk afsteken
 • Tegengaan van starre en willekeurige regelgeving rondom bestemmingsplannen
 • Terugdringen van uitstoot als gevolg van dagelijkse filevorming door een efficiënte aansluiting op de N320 te realiseren
 • Beschermen historische stadsbeeld tegen projectontwikkelaars en buitensporige bouwprojecten
 • Aanpakken achterstandswijken door selectieve renovatie, meer groen en variatie in woningaanbod
 • De carpoolplaatsen langs de N320 bij de A2 te vergroten en sociaal veiliger te maken.

Culemborg Groen

‘Groen’ is een hot item in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Helaas wordt dit belangrijke thema vrijwel beperkt tot een discussie over autowerende maatregelen, zoals de blokker in Parijsch en de Vianense Poort. Tekenend is dat in het nieuwe milieuplan van de gemeente nauwelijks aandacht wordt besteed aan de zorg voor de natuur in en rond Culemborg. De ChristenUnie wil in plaats daarvan een positieve bijdrage leveren aan het Culemborgse groenbeleid door het lanceren van een eigen natuurplan, dat een stevige impuls geeft aan de groene infrastructuur in en rond onze stad. Meer info en ons groenplan vind u hier.

« Terug

Reacties op 'Natuur & Milieu'

Wim Althuis
Geplaatst op: 31-08-2009 14:01 Quote
Hoe groener hoe beter! Wat mij betreft mag er ook een aansporing bij (+financiële prikkel) voor bewoners die hun voortuintjes dicht getegeld hebben! + voor mensen die aan de slag willen met zonne-energie.:-)

Nieuw bericht