Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn

Samen zorgen: Verbinden van zorgaanbieders, investeren in sociale doelgroepen

Er is een groeiend aantal mensen in Culemborg die leven onder het minimum inkomen. De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft er samen met de burger naar om zo snel mogelijk passend werk te vinden. Bijstand wordt gegeven voor de algemeen noodzakelijke kosten voor levensonderhoud als overbrugging. Door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verstrekt de gemeente zorgvoorzieningen op het gebied van woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen. In de praktijk fungeert de WMO als een bezuinigingsmaatregel waardoor de zorgverlening tot een bedenkelijk niveau is uitgekleed. Er zijn te veel regelingen die onvoldoende toegankelijk zijn voor mensen met een hulpvraag. Ouderen die niet bij het minste of geringste klagen of een grote mond op zetten zijn hiervan de dupe. Dit baart de ChristenUnie ernstige zorgen.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er vanuit de overheid aandacht is voor de kwetsbaren in onze samenleving, zoals asielzoekers, bijstandsmoeders en bejaarden. Eenzaamheid komt in alle geleden van de samenleving voor. De CU wil ter preventie aandacht voor sociale cohesie en zingeving stimuleren. Binnen de zorg merken we de gevolgen van het ‘marktdenken’. Deze zijn lang niet altijd positief. Bij veranderingen moeten ook zorgaanbieders stilstaan bij de consequenties voor de zwakkere medemens in onze samenleving. Bij het inzetten van het marktmechanisme moet steeds de positie en het belang van de zorgvrager centraal staan. Deze aandacht dient er ook te zijn wanneer schaalvergroting van instellingen wordt overwogen. Kwetsbare burgers moeten in staat gesteld worden hun eigen levenspatroon vorm te geven. Na de invoering van de WMO is nog duidelijker geworden dat een sterk georganiseerd vrijwilligerswerk noodzakelijk is.

Ontwikkelingen als gevolg van het groeiend aantal ouderen (‘verzilvering’) zullen ook de komende jaren actueel zijn. Op dit moment verkeert de wereld in een economische crisis. Een toenemende werkloosheid, het voorkomen dat een jonge generatie ‘verloren’ gaat en om gaan met een ruime arbeidsmarkt zijn uitdagingen waarmee de sector ‘sociale zaken’ te maken krijgt. De ChristenUnie wil hen helpen met werkervaring en –ritme door zinvol vrijwilligerswerk.

Actiepunten:

  • Zorg op maat leveren aan ouderen, zodat zij kunnen blijven functioneren in de maatschappij. Betrek buren bij hulpsituaties, zodat er geen beroepskrachten van de WMO ingezet hoeven te worden bij bezoek aan ziekenhuis, boodschappen doen, etc.
  • Het is zeer ongepast en onbehoorlijk dat er wordt bezuinigd op de kwaliteit van leven in verzorgingstehuizen (bijv. op het ‘oer-Hollandse’ koekje bij de koffie!) De gemeente moet zich in inzetten voor kwaliteitsbewaking voor toegankelijke en betaalbare zorg
  • Verbetering van laagdrempelige toegang tot minimavoorzieningen en schuldhulp in nauwe samenwerking met maatschappelijk werk en de voedselbank.
  • De gemeente werkt actief aan voorkoming en genezing van verslaving.
  • Het is ontoelaatbaar dat op zorg wordt bezuinigd terwijl directieleden nog steeds buitensporige salarissen krijgen.
  • Blijven streven naar een huisartsenpost in de Barbarakliniek  zodat medische hulp in acute gevallen tijdig geboden kan worden.
  • De gemeente helpt werkzoekenden met het creëren van werkervaringsplekken op maat; te beginnen met de zorg, gemeentereiniging, openbaarvervoer en stadstoezicht. De instellingen zelf worden geholpen hiervoor ruimte te creëren en een goede begeleiding te realiseren.
  • De lokale aandacht voor ontwikkelingssamenwerking (o.a. via SCOS) wordt benut om inwoners van Culemborg bewust te maken van internationale vraagstukken en solidariteit.

« Terug

Reacties op 'Zorg & Welzijn'

Lineke Dirkse
Geplaatst op: 20-09-2009 21:08 Quote
Dokterspost voor acute medische hulp in Culemborg graag. Tegenwoordig wordt er vanuit gegaan dat iedereen altijd een auto tot
zijn beschikking heeft. Niet dat we geen hulp kregen maar bij acute
gevallen is het toch wel heel fijn om een post in eigen stad te hebben.
Werkervaringsplekken: graag meer stageplekken creeren om vooral
de jeugd te interesseren voor een toekomstige baan in de zorg, bij stadstoezicht, openbaar vervoer. Ook de instellingen zelf moeten meer
de ruimte en de tijd krijgen om stageaires te begeleiden. Door de enorme werkdruk is men vaak gedemotiveerd om stageaires goed te
begeleiden; hoewel men dat wel graag wil en ook ziet dat dit een investering voor de toekomst is. Dit is uiteraard niet alleen een "Culemborgs" probleem maar ook een landelijk !
Nieuw bericht